Dzieci i dorośli chorzy na cukrzycę typu 1 mają możliwość ubiegać się o orzeczenie o stopniu niepełnosprawności w Miejskim/Powiatowym/Wojewódzkim Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawości zgodnie ze swoim miejscem zamieszkania.

Orzeczenia dzieli się na:
- dot. osób poniżej 16 roku życia
- dot. osób powyżej 16 roku życia
- dot. wskazania ulg i uprawnień w przypadku wydania orzeczenia przez inny organ orzekający (osoby powyżej 16 roku życia)

Ustala się trzy stopnie niepełnosprawności:*
- Stopień lekki
- Stopień umiarkowany
- Stopień znaczny

Co można uzyskać z tytułu niepełnosprawności:*
- Bezpłatne przejazdy komunikacją miejską mpk/ztm/mzk i pkp, również z opiekunem (do 26 roku życia)
- Zasiłek pielęgnacyjny (153 zł miesięcznie).
Przysługuje: dziecku poniżej 16 roku życia z niepełnosprawnością lub osobie powyżej 16 roku życia ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub osobie powyżej 16 roku życia z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (jeżeli niepełnosprawność powstała przed ukończeniem 21 roku życia) lub osobie, która skończyła 75 lat (bez ustalonego prawa do dodatku pielęgnacyjnego).
- Świadczenie pielęgnacyjne (dla opiekuna dziecka niepełnosprawnego)
- Świadczenie z pomocy społecznej
- Ulgowa opłata paszportowa (50%)
- Ulgowe opłaty w wybranych centrach nauki, muzeach, ogrodach zoologicznych i botanicznych
- Dodatkowe uprawnienia pracownicze
- Dofinansowanie z programu Aktywny Samorząd (na studia)
- Dofinansowanie na turnusy rehabilitacyjne
- Możliwość skorzystania ze szkoleń, warsztatów terapii zajęciowej i środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji
- Możliwość zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

Wymagane dokumenty:
- Wniosek w sprawie wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności
- Zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza specjalistę - w przypadku diabetyków diabetologa (ważne przez 30 dni od daty wystawienia)
- Dokumentacja medyczna (kserokopie dokumentacji z poradni, kart leczenia szpitalnego, wyników badań - potwierdzone za zgodność z oryginałem.)

Druki do wypełnienia otrzymuje się w miejscu ich składania.

Etapy orzeczenia:
- Złożenie wniosku w sprawie wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności
- Komisja lekarska (podczas pierwszego orzekania jest również rozmowa z psychologiem)
- Wydanie orzeczenia
- Złożenie wniosku o legitymację dla osoby niepełnosprawnej
- Wydanie legitymacji

Do orzeczenia przysługuje odwołanie w terminie 14 dni od jego odebrania.

*Stopień oraz uprawnienia z tytułu niepełnosprawności zależą m.in. od: stażu choroby, innych chorób towarzyszących, wieku osoby chorej, wieku w których osoba zachorowała, obecnego stanu zdrowia, warunków materialnych, wyształcenia.