• +48 22 464 86 86
 • Masz pytanie? sklep@diabetyk24.pl

Klauzula informacyjna dla użytkowników Infolinii

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  2016/679  z  dnia  z  dnia  27  kwietnia  2016  r.  w  sprawie   ochrony  osób fizycznych   w   związku   z   przetwarzaniem   danych   osobowych   i   w   sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej również „RODO”), przekazujemy Państwu informacje dotyczące przetwarzania przez nas danych osobowych. 

Administrator danych 

Administratorem Państwa danych osobowych (dalej Administrator danych) jest
Diabetyk24 sp. z o.o.
02-496 Warszawa, ul. Silnikowa 21
www.diabetyk24.pl
tel. +48 22 464 86 86
e-mail: rodo@diabetyk24.pl

wpisana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000365882, NIP 7010259045, Regon 142611096. Dla zapewnienia wysokich standardów bezpieczeństwa w Diabetyk24 sp. z o.o. wyznaczony został Inspektor ochrony danych.  W   celu   skontaktowania   się   z   Inspektorem   ochrony  danych   można   wysłać wiadomość   na   adres:  rodo@diabetyk24.pl       lub  wysłać   pismo   na   adres:   ul. Silnikowa 21 02-496 Warszawa.

Rodzaj przetwarzanych danych

Przetwarzamy między innymi następujące rodzaje danych osobowych: głos, imię, nazwisko, numer telefonu oraz inne dane, jakie podadzą nam Państwo w trakcie rozmowy, która może być nagrywana. Monitoringiem rozmów objęte są rozmowy przychodzące   i  wychodzące   od   Administratora   poprzedzone   informacją   o nagrywaniu.

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Państwa   dane   osobowe   uzyskane   w   trakcie   rozmowy   telefonicznej wykorzystywane są w następujących celach: 

 1. zapewnienia   prawidłowego   przebiegu   rozmów   prowadzonych   z klientami za pośrednictwem systemu infolinii, utrwalanych w formie nagrania - w oparciu o wyrażoną przez Państwa dobrowolną zgodę na nagrywanie rozmowy - podstawę prawną przetwarzania stanowi z art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
 2. realizacji   lub   dążenia   do   zawarcia   umowy   z   Administratorem,   w szczególności umowy mającej na celu realizację zamówienia na zakup produktów - podstawę prawną przetwarzania stanowi z art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
 3. wykonania ciążących na Administratorze danych obowiązków prawnych, między innymi wystawiania i przechowywania faktur i rachunków oraz innych   dokumentów   księgowych,   rozliczenia   z   NFZ,   udostępniania danych   tzw.   uprawnionym   podmiotom   –   podstawę   prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
 4. dochodzenia   i   ochrony   przed   ewentualnymi   roszczeniami   z   tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zawartej umowy na zakup produktów – podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Okres przechowywania danych osobowych 

Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane:

 • w przypadku przetwarzania na podstawie udzielonej zgody - do czasu otrzymania   informacji   o   wycofaniu   zgody.   Wyrażenie   zgody   jest dobrowolne, dlatego mogą ją Państwo w każdym momencie wycofać i nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed wycofaniem,
 • gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy, będziemy przetwarzać dane do czasu upływu ewentualnych terminów przedawnienia roszczeń   z   umowy   oraz   z   zastrzeżeniem   właściwych   przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
 • przez   okres,   który  jest   niezbędny  do   ochrony  naszych   interesów   jako administratora danych, w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego do czasu, aż zgłoszą Państwo swój sprzeciw względem ich przetwarzania we wskazanym celu lub gdy ustalimy, że uległy one dezaktualizacji,
 • w odniesieniu do pozostałych celów opartych na naszym uzasadnionym interesie - przez okres ważności tych celów albo do czasu, aż zgłoszą Państwo swój sprzeciw.

Odbiorcy danych 

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane:

 • upoważnionym pracownikom i współpracownikom Administratora danych,
 • podmiotom   współpracującym   z   Administratorem,   w   szczególności dostawcom systemów informatycznych i usług IT oraz dostawcom usług zaopatrującym Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz   organizacyjne,   umożliwiające Administratorowi   prowadzenie działalności   gospodarczej,   w   tym   obsługę   infolinii,   podmiotom świadczącym usługi i dostarczającym narzędzia z zakresu obsługi klienta, w   tym   za   pośrednictwem   infolinii,   wybranym   przewoźnikom   lub pośrednikom   realizującym   przesyłki   na   nasze   zlecenie,   dostawcom systemu ankiet opiniujących, dostawcom usług księgowych, prawnych i doradczych zapewniających Administratorowi wsparcie księgowe, prawne lub doradcze (w szczególności biurom księgowym, kancelariom prawnym lub firmom windykacyjnym)   – na zasadzie zleconych usług, przy czym takie podmioty przetwarzają dane osobowe zgodnie z zawartymi umowami powierzenia   przetwarzania   danych   osobowych   i wyłącznie   zgodnie   z poleceniami Administratora,
 • podmiotom   upoważnionym   do   tego   na   podstawie   powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym NFZ.

Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy 

Z   uwagi   na   to,   że   Administrator   korzysta   z   narzędzi   marketingowych dostarczanych przez  Google, dane osobowe mogą być przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego, m.in. do USA.  Administrator zapewnia, iż przekazywanie danych do podmiotów działających na terenie USA odbywa się z zastosowaniem odpowiednich zabezpieczeń, w oparciu o stosowną umowę pomiędzy Administratorem a takim podmiotem zawierającą standardowe klauzule umowne przyjęte przez Komisję Europejską.

Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych i podejmowaniem zautomatyzowanych decyzji                    

Przysługują   Państwu   następujące   prawa   związane   z   przetwarzaniem   danych osobowych: 

 1. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 2. prawo dostępu do Państwa danych osobowych,
 3. prawo żądania sprostowania Państwa danych osobowych,
 4. prawo żądania usunięcia Państwa danych osobowych,
 5. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych,
 6. prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych zewzględu na szczególną sytuację,
 7. prawo do przenoszenia Państwa danych osobowych.

Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również poprzez profilowanie. 

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych osobowych

Zgoda na nagrywanie rozmowy telefonicznej ma charakter dobrowolny ale jest konieczna,   w   celu   uzyskania   połączenia  telefonicznego.   Podanie   danych osobowych w trakcie rozmowy jest dobrowolne, ale odmowa ich przekazania może skutkować brakiem możliwości przyjęcia i obsługi zgłoszenia. Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.

Polityka prywatności

Zasady dotyczące przetwarzania danych w naszych serwisach internetowych oraz w   ramach   świadczenia   przez   nas   innych   usług,  zostały   określone  w  naszej Polityce prywatności dostępnej pod adresem: https://diabetyk24.pl/polityka-prywatnosci

Łatwo zrealizujesz zlecenie

 • Złóż
  zamówienie
 • Odbierz
  paczkę