Czy mając cukrzycę można ubiegać się o orzeczenie o niepełnosprawności?

Dzieci i dorośli chorzy na cukrzycę typu 1 mają możliwość ubiegać się o orzeczenie o stopniu niepełnosprawności w Miejskim/Powiatowym/Wojewódzkim Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawości zgodnie ze swoim miejscem zamieszkania.


Orzeczenia dzieli się na:

- dot. osób poniżej 16 roku życia

- dot. osób powyżej 16 roku życia

- dot. wskazania ulg i uprawnień w przypadku wydania orzeczenia przez inny organ orzekający (osoby powyżej 16 roku życia)


Ustala się trzy stopnie niepełnosprawności:*

- Stopień lekki

- Stopień umiarkowany

- Stopień znaczny


Co można uzyskać z tytułu niepełnosprawności:*

- Bezpłatne przejazdy komunikacją miejską mpk/ztm/mzk i pkp, również z opiekunem (do 26 roku życia)

- Zasiłek pielęgnacyjny (153 zł miesięcznie). Przysługuje: dziecku poniżej 16 roku życia z niepełnosprawnością lub osobie powyżej 16 roku życia ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub osobie powyżej 16 roku życia z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (jeżeli niepełnosprawność powstała przed ukończeniem 21 roku życia) lub osobie, która skończyła 75 lat (bez ustalonego prawa do dodatku pielęgnacyjnego).

- Świadczenie pielęgnacyjne (dla opiekuna dziecka niepełnosprawnego)

- Świadczenie z pomocy społecznej

- Ulgowa opłata paszportowa (50%)

- Ulgowe opłaty w wybranych centrach nauki, muzeach, ogrodach zoologicznych i botanicznych

- Dodatkowe uprawnienia pracownicze

- Dofinansowanie z programu Aktywny Samorząd (na studia)

- Dofinansowanie na turnusy rehabilitacyjne

- Możliwość skorzystania ze szkoleń, warsztatów terapii zajęciowej i środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji

- Możliwość zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze


Wymagane dokumenty:

- Wniosek w sprawie wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

- Zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza specjalistę - w przypadku diabetyków diabetologa (ważne przez 30 dni od daty wystawienia)

- Dokumentacja medyczna (kserokopie dokumentacji z poradni, kart leczenia szpitalnego, wyników badań - potwierdzone za zgodność z oryginałem.)

Druki do wypełnienia otrzymuje się w miejscu ich składania.


Etapy orzeczenia:

- Złożenie wniosku w sprawie wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

- Komisja lekarska (podczas pierwszego orzekania jest również rozmowa z psychologiem)

- Wydanie orzeczenia

- Złożenie wniosku o legitymację dla osoby niepełnosprawnej

- Wydanie legitymacji

Odwołanie od orzeczenia o stopniu niepełnosprawności cukrzyca

Do orzeczenia przysługuje odwołanie w terminie 14 dni od jego odebrania.


*Stopień oraz uprawnienia z tytułu niepełnosprawności zależą m.in. od: stażu choroby, innych chorób towarzyszących, wieku osoby chorej, wieku w których osoba zachorowała, obecnego stanu zdrowia, warunków materialnych, wyształcenia.