• Zamów telefonicznie: +48 22 464 86 86
 • Masz pytanie? sklep@diabetyk24.pl

Reklamacje i zwroty

I. Reklamacje produktów rękojmia.

 1. Wszystkie Produkty oferowane w naszym sklepie są fabrycznie nowe i pochodzą z wiarygodnego źródła.
 2. Diabetyk24 ponosi odpowiedzialność wobec Kupującego na zasadach określonych w przepisach art. 556 - 576 Kodeksu cywilnego za wady fizyczne i prawne Produktów (rękojmia). Kupujący na zasadach określonych w powyższych przepisach ma prawo żądania odpowiednio: usunięcia wady, wymiany rzeczy na wolną od wad, obniżenia ceny albo może odstąpić od umowy. 
 3. Jeżeli, nie zawarto odmiennej informacji w opisie Produktu, Produkty nie są objęte gwarancją sprzedawcy w rozumieniu art. 577 Kodeksu cywilnego, ale sprzedawca przekazuje gwarancje udzielone przez producentów Produktów. 
 4. Reklamacje dotyczące Produktów należy kierować na adres mailowy sklep@diabetyk24.pl  lub listownie na adres: Diabetyk24 Sp. z o.o., ul. Traktorzystów 28D, 02-495 Warszawa. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 14 dni od ich otrzymania, a gdyby nie było to możliwe, Sprzedający poinformuje Kupującego w tym terminie o planowanym czasie rozpatrzenia reklamacji. 
 5. W przypadku uznania reklamacji za zasadną, Sklep niezwłocznie, ale z uwzględnieniem specyfiki żądania -  dokonuje  usunięcia wady, wymiany rzeczy na wolną od wad lub zwraca  płatności w całości lub części na rachunek bankowy wskazany przez Kupującego. 
 6. W przypadku uznania reklamacji zostaną również zwrócone Kupującemu uzasadnione koszty zwrotu towaru w wysokości nie wyższej, niż koszty poniesione przez Kupującego. Sprzedawca ponosi także koszty ponownego nadania towaru do Kupującego. 
 7. W przypadku odrzucenia reklamacji, Kupujący może skorzystać z pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej lub jednej z organizacji społecznych, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów np. Federacji Konsumentów. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych rzeczników konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej, właściwych organizacji społecznych oraz pod adresami dostępnymi na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 8. W przypadku odrzucenia reklamacji, Kupujący może skorzystać z postępowania pozasądowego w celu rozstrzygnięcia sporu. Podmiotem właściwym do prowadzenia takiego postępowania jest Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Warszawie, którego strona internetowa dostępna jest pod adresem: http://www.wiih.org.pl/.

II. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Każdy Klient ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży zawartej z wykorzystaniem narzędzi  Sklepu Internetowego  w terminie 14 dni od odebrania Produktów objętych Zamówieniem - bez podania jakiejkolwiek przyczyny, z zastrzeżeniem punktu 7 - 9 poniżej. 
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia odebrania Produktów, tj. od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie Produktów lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie Produktów.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas pisemnie o odstąpieniu od umowy przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu i dołączeniu pisemnego oświadczenia do przesyłki zawierającej zwrot Produktu.
 4. Mogą Państwo skorzystać ze wzoru formularza dostępnego poniżej , ale nie jest to obowiązkowe dla zachowania skuteczności takiego odstąpienia, o ile z jego treści wynikać będzie bezwarunkowa i jednoznaczna wola Kupującego, aby od umowy odstąpić. 
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo oświadczenie o odstąpieniu przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 6. Kupującemu, zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumentów, nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, w której przedmiotem świadczenia jest:
  a) produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  b) rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.
 7. Zgodnie z § 3 punkt 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych (tj. Dz.U. 2015, poz. 481) przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014, poz. 827) nie stosuje się. 
 8. Kupującemu nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy, której przedmiotem są produkty lecznicze i wyroby medyczne. Produkt leczniczy lub wyrób medyczny może być, zgodnie z art. 96 ust. 7 ustawy z dnia 6.09.2001 r. Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz.U. z 2008 r Nr 45 poz.271 z późniejszymi zmianami), zwracany wyłącznie z powodu wady jakościowej, niewłaściwego ich wydania lub sfałszowania produktu leczniczego.

III. Skutki odstąpienia od umowy

 1. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej w Sklepie Internetowym na podstawie punktu II ust. 1 powyżej - zwracamy Państwu kwotę odpowiadającą cenie brutto Produktów wskazanych w Oświadczeniu o odstąpieniu. Sklep nie zwraca poniesionych przez Kupującego dodatkowych kosztów przesyłki, jeżeli Kupujący wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Diabetyk24
 2. Złożenie oświadczenia o odstąpieniu bez odesłania Produktu objętego odstąpieniem - nie wywołuje żadnych skutków prawnych. 
 3. Produkty należy odesłać lub zwrócić na adres: Diabetyk24 Sp. z o.o., ul. Traktorzystów 28D, 02-495 Warszawa, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 18____. 
 4. Kupujący ponosi koszty zwrotu lub odesłania Produktów. 
 5. Sklep nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem  .
 6. Zwrot kwoty należnej w następstwie odstąpienia od Umowy nastąpi w terminie do 7 dni od otrzymania przez Sklep oświadczenia o odstąpieniu wraz z Produktem, przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Kupującego na druku odstąpienia, zaś w przypadku niewskazania numeru rachunku - na rachunek, z którego dokonana była płatność za Produkt. W przypadku niemożności ustalenia rachunku do zwrotu, Sklep będzie kontaktował się z Kupującym w celu określenia sposobu zwrotu. 
 7. W przypadku jeśli Produkt posiadał kartę gwarancyjną - Kupujący jest zobowiązany odesłać Produkt wraz z kartą gwarancyjną. 
 8. Jeżeli Produkt był kupowany w ramach programu promocyjnego - udzielone ewentualne rabaty na inne Produkty w związku z kupnem Produktu zwracanego - zostaną odliczone. 
 9. Kupujący odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z Produktu w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

IV. Wzór formularza odstąpienia od umowy

Adresat Diabetyk24 Sp. z o.o., ul. Traktorzystów 28D, 02-495 Warszawa, sklep@diabetyk24.pl

– Ja/My( *) niniejszym informuję/informujemy( *) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy( *) umowy dostawy następujących rzeczy( *) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy( *) /o świadczenie następującej usługi( *)

– Data zawarcia umowy( *) / odbioru( *)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

( *) Niepotrzebne skreślić.

V. Reklamacje sensorów FreeStyle Libre firmy Abbott zakupione w ramach refundacji

1. Reklamacja są rozpatrywane bezpośrednio przez firmę Abbott, która udziela na Produkty rękojmi określonej w Kodeksie Cywilnym. Abbott odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna lub prawna zostanie stwierdzona przed upływem 2 (dwóch) lat od dnia wydania Produktu Klientowi.

2. Produkt użyty niezgodne z jego właściwym zastosowaniem, wskazanym w ulotce załączonej do Produktu, nie jest objęty rękojmią, ani gwarancją.

3. Wszelkie reklamacje Klient powinien przedstawić wraz z dowodem zakupu Produktu (Potwierdzenie Zamówienia lub właściwa faktura).

4. Reklamację Klient powinien złożyć:

 • listownie (Abbott Laboratories Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 21B, 02-676 Warszawa),
 • telefonicznie (800 222 688 Poniedziałek-Piątek 8:00–17:00), lub
 • drogą elektroniczną do Działu Obsługi Klienta Abbott.

5. Firma  Abbott niezwłocznie powiadomi Klienta o sposobie, w jaki należy Produkt odesłać lub oddać do dyspozycji Abbott, o ile nie został on przesłany wraz z formularzem reklamacji.

6. Firma Abbott przeprowadzi kontrolę jakości mającą na celu sprawdzenie faktycznej niezgodności Produktu z Zamówieniem i poinformuje Klienta o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą elektroniczną na adres podany przy rejestracji na stronie internetowej w terminie 14 dni od daty złożenia reklamacji (tj. od dnia dostarczenia produktu do Abbott).

7. W razie stwierdzonej niezgodności Produktu z Zamówieniem, Abbott zwróci Klientowi koszty wysyłki poniesione w związku z odesłaniem Produktu i nie obciążając Klienta żadnymi dodatkowymi kosztami - dokona reklamacji złożonej:
a) na podstawie rękojmi: wymiany Produktu na nowy, naprawy Produktu, obniżenia ceny Produktu, odstąpienia od umowy, jeśli wada Produktu jest istotna; zgodnie z żądaniem Klienta,
b) na podstawie gwarancji: wymiany Produktu.
W przypadku wymiany Produktu na nowy, bądź odstąpienia od umowy – własność wadliwego Produktu przechodzi z powrotem na firmę Abbott.

8. Czytniki objęte są dwuletnią gwarancją Abbott.

9. Sensory FreeStyle Libre nie są objęte gwarancją. Formułując reklamację w oparciu o uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne sensora FreeStyle Libre, należy pamiętać, że okres ważności sensora wynosi do 14 dni. Jest to okres maksymalny, a nie okres minimalny. Abbott jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili. Uszkodzenie sensora FreeStyle Libre na skutek nieprawidłowego używanie przez Klienta nie stanowi podstawy do jego reklamowania.

Łatwo zrealizujesz zlecenie

 • Złóż
  zamówienie
 • Odbierz
  paczkę
 • Przekaż dokumenty
  kurierowi