Ładowanie . . .
Ładowanie . . .

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego Diabetyk24 ważny od 15.04.2023

I. INFORMACJE OGÓLNE

1. Podmiotem prowadzącym sklep internetowy działający pod adresem www.diabetyk24.pl jest Diabetyk24 sp. z o.o. z siedzibą w Opacz-Kolonia (05-816), przy ul. Szyszkowej 51, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000365882, NIP: 7010259045, REGON: 142611096, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 1 340 500 złotych.

2. Sklep jest platformą teleinformatyczną umożliwiającą zawieranie umów sprzedaży na odległość jak również świadczenie usług drogą elektroniczną.

3. Niniejszy Regulamin udostępniony jest nieodpłatnie pod adresem: https://diabetyk24.pl/regulamin w formie, która umożliwia jego uzyskanie, utrwalenie, odtwarzanie i wydrukowanie za pomocą systemu teleinformatycznego.

4. Niniejszy Regulamin należy czytać z Regulaminem Portalu dostępnym pod adresem: https://diabetyk24.pl/regulamin_portalu

5. Użytkownik uprawniony jest do korzystania ze Sklepu i oferowanych w nim usług w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.     Użytkownik zobowiązuje się, że nie będzie dostarczał za pośrednictwem Sklepu następujących treści: 

a) powodujących zaburzenia w pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych Diabetyk24 lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu Usług drogą elektroniczną, w tym powodujących obchodzenie zabezpieczeń lub zamieszczanie treści w miejscach do tego nie przeznaczonych, korzystanie lub instalowanie złośliwego oprogramowania, 

b) naruszających dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 

II. DEFINICJE 

Użyte w Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: 

Formularz Zamówienia: usługa elektroniczna świadczona przez Diabetyk24 w ramach Sklepu internetowego, umożliwiająca złożenie Zamówienia poprzez wypełnienie formularza elektronicznego danymi osobowymi Klienta;

Formularz Zamówienia NFZ: usługa elektroniczna świadczona przez Diabetyk24 w ramach Sklepu internetowego, umożliwiająca złożenie Zamówienia NFZ poprzez wypełnienie formularza elektronicznego danymi osobowymi Klienta;

Klient: osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca produkty za pośrednictwem sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.diabetyk24.pl

Konsument: osoba fizyczna nabywająca produkty za pośrednictwem Sklepu w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

Konto: indywidualny panel administracyjny Usługobiorcy dostępny po dokonaniu rejestracji i zalogowaniu w Sklepie oznaczony loginem i hasłem, służący zawieraniu umów sprzedaży;

Kupujący: Klient oraz Konsument łącznie; 

Produkt: przedmiot sprzedawany za pośrednictwem Sklepu Internetowego;

Produkt Abbott: refundowany wyrób medyczny dystrybuowany przez Abbott Laboratories Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, sprzedawany przez Diabetyk24 w ramach odrębnego trybu opisanego w punkcie XI Regulaminu;

Produkty refundowane: produkty nabywane przez Klientów w Sklepie objęte obowiązującym w Polsce Systemem Refundacji; 

Regulamin: niniejszy regulamin informujący o obowiązkach oraz uprawnieniach Stron Umowy; 

Regulamin Portalu: regulamin określający zasady korzystania z Serwisu, dostępny pod adresem:  www.diabetyk24.pl;

Rejestracja: proces polegający na utworzeniu przez Użytkownika Konta w Serwisie;

Serwis: system stron www udostępnionych na serwerze internetowym pod adresem www.diabetyk24.pl, stanowiących zbiór dokumentów statycznych i dynamicznych, zawierających pliki graficzne, skrypty oraz inne elementy zbioru połączone wzajemnymi relacjami, przeznaczony między innymi do komunikacji z Użytkownikami oraz prowadzenia sprzedaży produktów na odległość;

Sklep: sklep internetowy dostępny pod adresem www.diabetyk24.pl

Sklepy stacjonarne: sklepy prowadzone przez Diabetyk24 w formie punktów stacjonarnych, których wykaz dostępny jest pod adresem: www.diabetyk24.pl/nasze_sklepy

Sprzedawca: Diabetyk24 Sp. z o.o. z siedzibą w Opacz-Kolonia (05-816), przy ul. Szyszkowej 51, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000365882, NIP: 7010259045, REGON: 142611096 (dalej również jako: „Diabetyk24”, „Spółka”); 

Strona: stroną Umowy jest Kupujący lub Sprzedawca; w przypadku pojęcia Stron – rozumie się Kupującego oraz Sprzedawcę łącznie; 

System refundacji: obowiązujące w Polsce przepisy prawne, w szczególności Ustawa Refundacyjna - określające zasady i tryb dofinansowania zakupu wyrobów medycznych mający zastosowanie do sprzedaży Produktów Refundowanych w Sklepie; 

Świadczeniobiorca: Klient realizujący w Sklepie zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne refundowane przez NFZ; 

Świadczeniodawca: Diabetyk24 realizujący czynności z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne na podstawie Zarządzenia Nr 59/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczeń zaopatrzenie w wyroby medyczne (NFZ.2016.59 z dnia 2016.06.29); 

Umowa: umowa sprzedaży produktu zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym za pośrednictwem Sklepu;

Ustawa refundacyjna: Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów (Dz.U. 2011 nr 122 poz. 696 z późniejszymi zmianami);

Użytkownik: każdy podmiot korzystający ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.diabetyk24.pl;

Wyrób Medyczny: Produkt oferowany w sklepie www.diabetyk24.pl, stanowiący wyrób medyczny w rozumieniu art. 2 pkt 1) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG (Dz.U.UE.L.2017.117.1); 

Wyroby Medyczne na Zlecenie: Wyrób medyczny, którego zakup w Sklepie jest powiązany z koniecznością posiadania i przedstawienia przez Klienta Zlecenia na zaopatrzenie w wyrób medyczny, będący Produktem Refundowanym; 

Zamówienie: złożona przez Kupującego za pośrednictwem Sklepu oferta zawarcia umowy sprzedaży z wykorzystaniem Formularza Zamówienia;

Zamówienie NFZ: złożona przez Kupującego za pośrednictwem Sklepu oferta zawarcia umowy sprzedaży Wyrobów Medycznych na Zlecenie, w tym Produktów Abbott; 

Zlecenie NFZ: Zlecenie na zaopatrzenie w wyrób medyczny sporządzony na obowiązującym formularzu - stanowiący podstawę zaopatrzenia Klientów w Wyroby Medyczne Na Zlecenie refundowane przez NFZ, spełniający wymogi zawarte w aktualnie obowiązujących przepisach prawach.

III. ZAMÓWIENIE Z KONTEM LUB BEZ KONTA 

1. W celu złożenia Zamówienia na Produkt w Sklepie Klient musi wypełnić Formularz Zamówienia. 

2. Klient może złożyć Zamówienie korzystając z Konta, po uprzednim zalogowaniu się albo złożyć Zamówienie nie posiadając Konta. 

3. W stosunku do Klientów posiadających Konto - Formularz Zamówienia wypełnia się automatycznie, bez konieczności każdorazowego podawania danych i akceptacji wskazanych poniżej. 

4. W stosunku do Klientów nieposiadających lub niekorzystających z Konta w procesie składania Zamówienia - Użytkownik zostanie każdorazowo zobligowany do wypełnienia Formularza Zamówienia, tj. podania i rejestracji swoich danych i potwierdzenia zapoznania się z dokumentami wskazanymi w punkcie 8 poniżej. 

5. Każdy dokonujący Zamówienia Klient jest użytkownikiem Sklepu. Użytkownikiem Sklepu mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, ale posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

6. W celu założenia Konta Klient jest zobowiązany dokonać rejestracji danych w systemie teleinformatycznym Sklepu internetowego oraz wybrać nazwę – login, pod którą chce występować w Sklepie oraz hasło dostępu do systemu i swojego Konta.  

7. Dokonywanie Zamówień z wykorzystaniem Konta może wiązać się z dodatkowymi korzyściami dla Klienta, o czym Klient będzie każdorazowo powiadomiony przez zakończeniem składania Zamówienia. 

8. W celu dokonania rejestracji danych w Sklepie - Użytkownik powinien zaakceptować Regulamin Portalu, Regulamin Sklepu, Politykę Prywatności, Politykę Cookies oraz wypełnić formularz rejestracyjny, podając m.in. następujące dane:  

• imię i nazwisko lub nazwę firmy,

• dokładny adres,

• numer telefonu kontaktowego,

• adres e-mail.

9. W procesie wypełnienia Formularza Zamówienia Użytkownik może wyrazić zgodę na przetwarzanie Danych Osobowych w celach marketingowych oraz zamówić Newsletter - zaznaczając odpowiedni checkbox. 

W procesie wypełniania Formularza Zamówienia obejmującego Produkty Abbott - Użytkownik może, zaznaczając odpowiedni checkbox, wyrazić zgodę na przetwarzanie podanych w procesie rejestracji danych przez Abbott Laboratories Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. 

10. W procesie wypełniania Formularza Zamówienia obejmującego Wyroby Medyczne na Zlecenie - Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zawartych w Zleceniu NFZ. 

11. W procesie wypełniania Formularza Zamówienia obejmującego Produkty firmy Ascensia - Użytkownik  wyraża zgodę na przekazanie imienia i nazwiska oraz numeru telefonu spółce ASCENSIA DIABETES CARE POLAND Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie („Ascensia”) oraz na przetwarzanie tych danych przez Ascensia w celu kontaktu z Klientem dla potrzeb organizacji dostawy Produktu, implantacji oraz szkolenia z obsługi Produktu.Podanie w ramach Formularza Zamówienia danych tam wymaganych jest dobrowolne, ale konieczne do skutecznego zawarcia umowy sprzedaży i realizacji Zamówienia. 

12. Klient może zakupić w Sklepie Wyroby Medyczne podlegające refundacji zgodnie z Ustawą Refundacyjną, z pełną odpłatnością, z wyłączeniem Produktów Abbott, co jest równoznaczne z niestosowaniem do takich Zamówień punktu IX i X Regulaminu.

IV. PRZYJĘCIE I REALIZACJA ZAMÓWIENIA

1. Sklep prowadzi sprzedaż Produktów, których wykaz dostępny jest na stronie internetowej www.diabetyk24.pl

2. Zamówienia na Produkty mogą być składane za pośrednictwem platformy internetowej z wykorzystaniem Formularza Zamówienia, telefonicznie (pod numerem telefonu: +48 22 464 86 86) oraz za pomocą poczty email (adres: sklep@diabetyk24.pl). 

3.Dokonywanie zamówień telefonicznie odbywa się podczas rozmowy telefonicznej z pracownikiem Sklepu, która może być  rejestrowana i w trakcie której Użytkownik jest zobowiązany w formie ustnej podać dane i wyrazić akceptacje określone w Formularzu Zamówienia, w sposób określony przez Sklep.

4. Dokonywanie zamówień za pomocą poczty email odbywa się z inicjatywy Klienta poprzez wymianę korespondencji mailowej z pracownikiem Sklepu, w trakcie której Użytkownik jest zobowiązany umieścić w ramach wiadomości e-mail wszystkie dane wymagane do realizacji zamówienia, w szczególności: imię i nazwisko, adres dostawy, numer telefonu w celu skutecznego doręczenia przesyłki przez firmę kurierską oraz produktów, które mają być dostarczone w ramach zamówienia. 

5. Ceny wszystkich Produktów prezentowanych w Sklepie są cenami brutto, wyrażonymi w polskich złotych. Ceny nie obejmują kosztów dostawy.

6. Złożenie zamówienia w Sklepie jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Sklepu, Regulaminu Portalu, Polityki Prywatności oraz Polityki Cookies. 

7. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z obowiązkiem zapłaty kwoty określonej w Zamówieniu. 

8. Wszystkie Produkty dostępne w Sklepie są fabrycznie nowe oraz wolne od wad.

9. Składając zamówienie Użytkownik Sklepu dokonuje wyboru zamawianych Produktów, sposobu dostawy, adresu dostawy oraz adresu jaki ma zostać umieszczony na dokumencie sprzedaży, a także sposobu i formy płatności za dane Zamówienie.

10. Zamówienie nie zostanie przyjęte do realizacji (co równoważne jest z jego anulowaniem) jeśli w formularzu Zamówienia będą znajdowały się niepełne lub niekompletne dane, o czym Klient zostanie niezwłocznie poinformowany.

11. Zamówienie zostanie niezwłocznie przekazane do realizacji pod warunkiem, że Produkt jest dostępny. W momencie, kiedy Produkt nie jest dostępny - Klient otrzymuje niezwłocznie informację zwrotną o przybliżonym terminie dostępności Produktu. W takim wypadku Klient ma prawo zrezygnować z Zamówienia, zaś Diabetyk24 jest zobowiązany niezwłocznie, nie później niż 14 dni roboczych od rezygnacji - zwrócić otrzymaną od Klienta płatność. 

12. Do każdego zamówienia złożonego w Sklepie jest wystawiany paragon lub na żądanie Klienta wyrażone w Formularzu Zamówienia - faktura VAT. Akceptując Regulamin, Klient wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez jego podpisu. Dokument sprzedaży (paragon, faktura VAT, faktura imienna) wysyłamy w formie elektronicznej. E-mail z dokumentem sprzedaży (paragon, faktura VAT, faktura imienna) zostanie do Państwa wysłany po realizacji wysyłki z naszego sklepu internetowego.

13. Po wysłaniu Zamówienia i zapłacie kwoty wskazanej na Zamówieniu - Klient otrzymuje w formie wiadomości e-mail - potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży Produktów objętych Zamówieniem oraz dalsze wiadomości e-mail potwierdzające status realizacji Zamówienia.

14. Zmiany w zamówieniu mogą być dokonywane przez Klienta do momentu rozpoczęcia jego realizacji, czyli do momentu przekazania Produktów do wysyłki, o czym informowany jest wiadomością e-mail.

15. W celu dokonania zmiany w Zamówieniu konieczny jest kontakt ze sklepem za pomocą email: sklep@diabetyk24.pl. 

16. Po przekazaniu Produktów do wysyłki - nie ma możliwości wprowadzenia zmian do Zamówienia.  

17. W przypadku anulowania Zamówienia z jakichkolwiek przyczyn, Sprzedający jest zobowiązany do zwrotu kwoty zapłaconej przez Klienta, z wyłączeniem sytuacji, gdy Zamówienie zostało już wydane Klientowi. 

18. Sprzedający zastrzega, że z uwagi na ograniczoną dostępność Produktów wskazanych w Załączniku nr 1,  Produkty te objęte są limitem ilościowym w postaci 3 sztuk Produktu w ramach jednego Zamówienia. Informacja o wskazanym limicie określona jest każdorazowo w informacji o Produkcie w Sklepie Internetowym. 

19. Sprzedający oświadcza, że wszystkie Produkty oferowane w Sklepie są przedmiotem sprzedaży detalicznej i są sprzedawane w celu zaspokojenia bieżących potrzeb Klientów. Odsprzedaż nabytych Produktów przez Kupujących, mająca charakter zorganizowanej działalności ukierunkowanej na osiągnięcie zysku, jest niedozwolona. W przypadku powzięcia przez Sprzedającego uzasadnionych wątpliwości co do celu lub przeznaczenia nabywanych Produktów  -Sprzedający ma prawo anulować Zamówienie informując o tym Klienta wraz ze wskazaniem przyczyny.  

V. FORMY PŁATNOŚCI  

Zapłata za Zamówienie może być dokonana przez Klienta w jeden z niżej wskazanych sposobów: 

a. płatność za pobraniem (gotówką przy odbiorze Produktów dla zamówień, których wartość brutto nie przekroczyła 10.000 PLN) - opcja dostępna dla zamówień realizowanych za pomocą kuriera DPD i DHL);

b. płatność kartą kredytową przez Internet - zamówienia opłacone kartą kredytową są realizowane jedynie pod warunkiem uzyskania pozytywnej autoryzacji od operatora płatności elektronicznych oraz banku Klienta;

c. płatność za pomocą szybkich przelewów internetowych – zamówienie opłacone w ten sposób zostanie zrealizowane jedynie pod warunkiem uzyskania pozytywnej autoryzacji od operatora płatności elektronicznych oraz banku Klienta;

d. płatność BLIK - zamówienie opłacone w ten sposób zostanie zrealizowane jedynie pod warunkiem uzyskania pozytywnej autoryzacji od operatora płatności mobilnych oraz banku Klienta;

e. płatność przelewem na rachunek bankowy (zamówienie realizowane będzie po wpływie środków na rachunek bankowy Sprzedawcy). Dane do przelewu: Sklep Internetowy Diabetyk24.pl ul. Szyszkowa 51 05-816 Opacz-Kolonia mbank 43 1140 1010 0000 5723 5000 1003 tytułem: [numer zamówienia], przy czym Zamówienie obejmujące  Produkty Abbot nie może być opłacone przelewem na rachunek bankowy, lecz w sposób wskazany w punktach a - d powyżej. 

VI. SPOSOBY I KOSZTY WYSYŁKI

1. Klient dokonując zakupu na stronie www.diabetyk24.pl ma możliwość wyboru formy dostawy Produktu spośród wymienionych poniżej, tj.: 

a. Kurier DHL 

b. Kurier DPD 

c. Paczkomaty InPost

d. Paczka w Ruchu

2. Klient ma również możliwość odbioru zamówienia w jednym z punktów stacjonarnych Diabetyk24 wymienionych w informacji dostępnej pod adresem: https://diabetyk24.pl/nasze_sklepy. Odbiór zamówienia w punktach stacjonarnych nie dotyczy produktów firmy Abbott, które podlegają szczególnym warunkom sprzedaży określonym w punkcie X niniejszego regulaminu.

3. W przypadku skorzystania z opcji odbioru zamówienia w sklepie stacjonarnym Klient może dokonać przedpłaty zamówienia w jeden ze sposobów wskazanych powyżej lub opłacić zamówienie przy jego odbiorze.

4. Aktualny koszt przesyłki w zależności od wybranego przez Klienta sposobu dostawy został opisany w informacji o kosztach wysyłki dostępnej w zakładce Koszty dostawy https://diabetyk24.pl/Warunki-dostawy-i-platnosci  

VII. CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1. Czas realizacji zamówienia to czas jaki jest potrzebny na skompletowanie oraz przygotowanie Produktu do wysyłki.

2. Czas realizacji zamówienia dotyczy tylko dni roboczych - od poniedziałku do piątku.

3. Czas realizacji zamówienia zależy od wybranej formy płatności, przy czym aktualna informacja o przewidywanym terminie realizacji zamówień jest dostępna w zakładce Czas realizacji zamówień https://diabetyk24.pl/Warunki-dostawy-i-platnosci    

4. Na czas dostawy przesyłki składa się czas realizacji zamówienia oraz czas dostarczenia przesyłki. Zarówno czas realizacji zamówienia, jak i czas dostawy, podajemy licząc tylko dni robocze. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Produktu lub opóźnienia w jego dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przy składaniu zamówienia przez Klienta.

VIII. REKLAMACJE, ODSTĄPIENIE OD UMOWY I ZWROT PRODUKTU 

Wszelkie kwestie związane z reklamacjami, odstąpieniem od umowy oraz zwrotem Produktów zamieszczone są w dokumencie zatytułowanym „Reklamacje i zwroty”, stanowiącym załącznik i integralną część niniejszego Regulaminu, dostępnym pod następującym adresem: https://diabetyk24.pl/Reklamacje-i-zwroty.

IX. SZCZEGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY WYROBÓW MEDYCZNYCH NA ZLECENIE 

1. Szczególną kategorią Produktów oferowanych do sprzedaży w Sklepie są Wyroby Medyczne na Zlecenie refundowane przez NFZ i sprzedawane Klientom posiadającym Zlecenie NFZ, w tym zestawy infuzyjne i zbiorniki na insulinę do pomp insulinowych oraz CGM – RT/ FGM

2. Zasady sprzedaży Wyrobów Medycznych na Zlecenie podlegają szczegółowym uregulowaniom, opisanym w niniejszym rozdziale Regulaminu, które w zakresie tutaj określonym wyłączają zasady ogólne opisane w Regulaminie. 

3. Sprzedaż Produktów Abbott będących Wyrobem Medycznym na Zlecenie podlega odrębnym szczególnym postanowieniom Punku X Regulaminu. 

4. Zakup Wyrobu Medycznego na Zlecenie odbywa się poprzez złożenie Zamówienia w oparciu o Formularz Zamówienia NFZ. 

5. Złożenie Zamówienia NFZ jest równoznaczne z potwierdzeniem, że Klient Sklepu (osoba uprawniona lub opiekun prawny małoletniego) posiada ważne Zlecenie NFZ lub w przypadku kontynuacji świadczenia posiada numer identyfikacyjny zlecenia i numer PESEL, pozwalające na realizację kolejnych miesięcy, wydane na dane osoby, która posiada uprawnienie do uzyskania refundacji, obowiązujące w miesiącu składania Zamówienia. Wzór poprawnie wypełnionego Zlecenia NFZ stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu Sklepu. 

6. Realizacja Zamówienia Wyrobu Medycznego na Zlecenie odbywa się poprzez

podanie Numeru identyfikacyjnego zlecenia oraz numeru PESEL Świadczeniobiorcy. 

7. Po złożeniu Zamówienia - Klient jest zobowiązany opłacić Zamówienie. Zamówienia złożone i nieopłacone nie będą realizowane. Zamówienia złożone i niepłacone w terminie 48 h od złożenia Zamówienia - mogą zostać  anulowane. Postanowienia niniejszego ustępu nie dotyczą Zamówień złożonych z opcją zapłaty przy odbiorze. 

8. Zamówienie Wyrobów Medycznych na Zlecenie musi być złożone w terminie umożliwiającym Sklepowi wysyłkę zamówienia w obrębie realizowanego miesiąca. Ostatniego dnia miesiąca Klient ma możliwość realizacji zamówienia do określonej przez sklep godziny. 

9. W przypadku negatywnej weryfikacji Zlecenia NFZ Sklep zastrzega prawo anulowania dokonanego Zamówienia NFZ.

10. Sklep ma prawo odmówić realizacji Zamówień niespełniających wymogów wskazanych w ust. 7-8 powyżej.

11. W przypadku Wyrobów Medycznych na Zlecenie - Klient jest zobowiązany do uiszczenia części Ceny Wyrobu Medycznego Na Zlecenie, zgodnie z obowiązującymi przepisami Systemu refundacji - stanowiącej udział własny Klienta - „Udział własny”. 

12. Przy dokonywaniu Zamówienia Klient ma prawo dokonać wyboru w zakresie sposobu zapłaty Udziału własnego tj. wybrać zapłatę Udziału własnego  - przy dokonywaniu Zamówienia albo wybrać opcje płatności przy odbiorze Zamówienia.  Płatność w każdym trybie odbywa się przed dokonaniem weryfikacji Zlecenia NFZ.

13. W przypadku gdy dane przekazane do realizacji zlecenia okażą się błędne  Sklep niezwłocznie skontaktuje się z Klientem w celu uzupełnienia stwierdzonych uchybień mailowo, zaś w razie potrzeby dodatkowo telefonicznie. 

14. Zlecenia NFZ przysługujące comiesięcznie, w tym ich kontynuacja, wystawione na więcej niż jeden miesiąc kalendarzowy mogą być realizowane częściami obejmującymi okresy nie krótsze niż miesiąc i nie dłuższe niż 6 miesięcy.

15. W przypadku negatywnej weryfikacji Zlecenia NFZ, a także w przypadku nieusunięcia przez Klienta w terminie uchybień określonych w wezwaniu wskazanym w punkcie 13 powyżej i gdy na skutek wskazanych uchybień odmówiono refundacji nabytego przez Klienta Wyrobu Medycznego na Zlecenie - Sprzedawca ma prawo do:

15.1. wstrzymania realizacji innych zamówień Klienta,

15.2. żądania odesłania wydanych Wyrobów Medycznych na Zlecenie przez Klienta na koszt Klienta albo 

15.3. żądania zapłaty pełnej ceny za Wyrób Medyczny bez uwzględnienia refundacji.

16. Potwierdzeniem dostarczenia Wyrobu Medycznego na Zlecenie do Klienta i datą zakończenia realizacji świadczenia na rzecz Klienta jest data potwierdzenia odbioru przez Klienta lub osoby odbierającej zamówionego Produktu. 

17. Dokumenty potwierdzenia za zgodność z oryginałem wydania Wyrobów Medycznych na Zlecenie wydawany jest na prośbę Klienta w formie elektronicznej lub papierowej, zgodnie z procedurą opisaną poniżej.

18. Na dokumenty, o których mowa w punkcie 17 powyżej składają się:

i. 5-stronnicowe Zlecenie NFZ przy pierwszej realizacji zlecenia, 

ii. 3-stronnicowe Zlecenie NFZ przy kontynuacji realizacji zlecenia, 

iii. potwierdzenie doręczenia przesyłki z Wyrobem Medycznym na Zlecenie, 

iv. faktura dokumentująca zakup Wyrobu Medycznego na Zlecenie, 

przy czym wskazane dokumenty są  opieczętowane 3 pieczątkami: za zgodność z oryginałem, firmową Sprzedającego oraz imienną osoby, która przygotowuje dokumenty. Jeżeli Klient potrzebuje dodatkowych dokumentów albo dokumentów w specyficznie wymaganej formie przez instytucję wymagającą dokumentów,  to taka informacja musi zostać przekazana Sprzedającemu w uwagach do Zamówienia, telefonicznie lub mailowo.

19. Dokumenty wskazane powyżej wydawane są w terminie 15 dni roboczych od daty odebrania przez Klienta Zamówienia z Wyrobami Medycznymi na Zlecenie lub od daty zgłoszenia prośby o ich przygotowanie. Za datę wydania dokumentów uznawany jest dzień nadania przesyłki z dokumentami przez Sprzedającego.

20. Skorzystanie przez Klienta z usługi wydania dokumentów jest dobrowolne. 

21. Aktualny koszt  wysłania dokumentów jest zależny od formy ich wysyłki i został wskazany w zakładce „Wysyłka dokumentów potwierdzających realizację Zlecenia NFZ” https://diabetyk24.pl/Warunki-dostawy-i-platnosci :

22. Sprzedający umożliwi Kupującemu, na jego życzenie, możliwość płatnych napraw pogwarancyjnych Wyrobu Medycznego zakupionego na www.diabetyk24.pl

X. SZCZEGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY DOTYCZĄCE PRODUKTÓW ABBOTT  

1. Szczególną kategorię Produktów sprzedawanych przez Sklep są refundowane Produkty Abbott. 

2. Produkty Abbott można nabyć w Sklepie wyłącznie w oparciu o Zlecenie NFZ. 

3. Sprzedaż Produktów Abbott odbywa się poprzez uzupełnienie Formularza NFZ dostępnego na stronie internetowej Sklepu lub telefonicznie.  

4. Uzasadnione, udokumentowane reklamacje czytnika FREESTYLE LIBRE KIT  [ . ] należy składać do Abbott pod numerem telefonu 800 222 6888  Połączenia ze wskazanym numerem infolinii są bezpłatne. 

5. Do sprzedaży Produktów Abbott zastosowanie mają inne postanowienia Regulaminu, o ile nie stoją w sprzeczności z zasadą sprzedaży Produktów Abbott. 

XI. SZCZEGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY DOTYCZĄCE PRODUKTÓW ASCENSIA

1. Niniejszy Regulamin („Regulamin Produktów Ascensia”) stanowi szczegółowe uregulowanie zasad sprzedaży i dostawy produktów – transmiterów i sensorów Eversense („Produkty”). 

2. Dystrybutorem Produktów jest Ascensia Diabetes Care Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie („Dystrybutor Produktu”). 

3. Do sprzedaży i dostawy Produktów zastosowanie mają zasady Regulaminu w zakresie w jakim niniejszy Regulamin Produktów Ascensia nie reguluje praw i zobowiązań Stron w sposób odmienny lub bardziej szczegółowy.

4. Złożenie zamówienia w Sklepie na Produkt i zapłata Ceny kończy proces zamawiania Produktu. W celu wykonania umowy zawartej pomiędzy Klientem i Sklepem do wykonania pozostają:

(i) Proces Dostawy, 

(ii) Proces Implantacji. 

5. Ze względu na właściwości Produktu Proces Dostawy i Proces Implantacji odbywa się z udziałem Dystrybutora Produktu, któremu zgodnie ze Zgodą wyrażaną przez Klienta - Diabetyk24 przekazał dane osobowe Klienta w celu wykonania czynności opisanych w niniejszym Regulaminie Produktów Ascensia. 

Proces Dostawy

6. W terminie do 2 dni roboczych od złożenia Zamówienia w Sklepie, przedstawiciel Dystrybutora skontaktuje się telefonicznie z Klientem w celu ustalenia dalszego procesu Dostawy i Implantacji oraz w miarę potrzeb szkolenia Klienta z obsługi Produktu Ascensia. 

7. Odbyta rozmowa rozpoczyna Proces Dostawy. 

8. Miejsce dostawy Produktu wskazane przez Klienta w formularzu Zamówienia - nie jest wiążące dla Sklepu oraz Dystrybutora. 

9. Produkt będzie dostarczony do placówki medycznej ustalonej z Klientem, w trybie opisanym w punkcie 14 Regulaminu Produktów Ascensia.  

10. Przedstawiciel Dystrybutora jest zobowiązany podjąć co najmniej trzykrotną próbę kontaktu telefonicznego z Klientem. 

11. W przypadku niemożności nawiązania kontaktu w sposób opisany powyżej - Diabetyk24 jest zobowiązany w terminie do 3 dni roboczych od próby ostatniego kontaktu - wysłać do Klienta wiadomość e-mail, w której Diabetyk24 wezwie Klienta do kontaktu z Przedstawicielem Dystrybutora na podany numer telefonu w terminie 3 dni roboczych - pod rygorem anulowania Zamówienia przez Diabetyk24 ze względu na niemożność dostarczenia Produktu do Klienta. 

12. O Anulowaniu Zamówienia Diabetyk24 powiadamia Klienta drogą mailową.

13. W terminie do 3 dni od Anulowania Zamówienia przez Diabetyk24 - Diabetyk24 zwraca Klientowi na rachunek bankowy z którego dokonano zapłaty Ceny - równowartość Ceny Produktu zapłaconą przez Klienta. 

14. W trakcie rozmowy telefonicznej Przedstawiciela Dystrybutora z Klientem następuje wybór placówki medycznej, w której odbędzie się implantacja Produktu oraz dzień i godzina czynności („Placówka Medyczna”). 

15. Po  dokonaniu wyboru Placówki Medycznej w trakcie rozmowy telefonicznej Przedstawiciela Dystrybutora z Klientem - Przedstawiciel Dystrybutora jest zobowiązany wysłać wiadomość e-mail do Klienta potwierdzającą: 

(i) szczegółowe dane adresowe Placówki Medycznej; 

(ii) dane lekarza implantującego Produkt;

(iii) datę i godzinę wizyty; 

(iv) wytyczne dotyczące przygotowania się Klienta do wizyty. 

16. Produkt zostanie odebrany przez Przedstawiciela Dystrybutora oraz dostarczony do Placówki Medycznej wskazanej w wiadomości mailowej wskazanej w ust. 15 powyżej - w terminie do 3 dni roboczych przed datą umówionej implantacji. 

17. Klient nie ponosi kosztów ani ryzyka dostawy Produktu do Placówki Medycznej i przechowywania Produktu w Placówce Medycznej - do czasu implantacji. 

18. Odebranie Produktu przez Placówkę Medyczną kończy Proces Dostawy, a w następstwie czego rozpoczyna się Proces Implantacji. 

Proces Implantacji

19. Implantacja Produktu odbywa się na koszt Dystrybutora. 

20. Implantacji Produktu dokonuje wykwalifikowany lekarz w warunkach do tego przystosowanych, w Placówce Medycznej ustalonej z Klientem i Dystrybutorem.

21. Klient przyjmuje do wiadomości, że implantacja Produktu jest poprzedzona wywiadem lekarskim, na podstawie którego lekarz podejmuje decyzję o implantacji Produktu u Klienta lub odmowie z podaniem przyczyn takiej odmowy. 

22. W przypadku odmowy implantacji przez lekarza – Diabetyk24 dokonuje anulacji Zamówienia i podejmie działania opisane w punkcie 12 i 13 Regulaminu Produktów Ascensia.  

23. W przypadku dwukrotnego odwołania przez Klienta umówionej wizyty lub niestawienia się w Placówce medycznej w dniu i godzinie ustalonej – Diabetyk24 dokonuje anulacji Zamówienia i podejmie działania opisane w punkcie 12 i 13 Regulaminu Produktów Ascensia.  

24. W trakcie Procesu Implantacji - do chwili implantacji Produktu - Klient ma prawo odstąpić od Zlecenia - wysyłając do Diabetyk24 Oświadczenie o odstąpieniu, w następstwie czego  Diabetyk24 jest zobowiązany zwrócić zapłaconą przez Klienta Cenę, w terminie  3 dni roboczych od dnia otrzymania Oświadczenia o odstąpieniu.  

25. Proces Implantacji kończy się z chwilą, w której Produkt zostanie zaimplantowany Klientowi i zostaną podpisane przez Klienta dokumenty potwierdzające implantację. 

26. Wszelkie kwestie związane z reklamacją Produktów zostały szczegółowo uregulowane w punkcie IV Reklamacji i zwrotów umieszczonych pod adresem: https://diabetyk24.pl/Reklamacje-i-zwroty 

XII. DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych Klientów jest Diabetyk24 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opacz-Kolonia, przy ul. Szyszkowej 51.

2. Dane osobowe Klientów Sklepu internetowego będą przetwarzane przez Administratora w celu i w zakresie niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych określa Polityka prywatności dostępna pod adresem: https://www.diabetyk24.pl/polityka-prywatnosci, stanowiąca integralną część Regulaminu Sklepu. 

3. Przed skorzystaniem z narzędzi  Sklepu internetowego Klient ma obowiązek zapoznać się z powyższym dokumentem. 

4. Akceptując niniejszy Regulamin Klient potwierdza, że zapoznał się i akceptuje postanowienia Regulaminu Portalu i Polityki prywatności, Polityki cookie oraz dokumentu zatytułowanego „Reklamacje i zwroty” 

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Informacje o Produktach zamieszczone na stronie Sklepu nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Przedstawione informacje są jedynie zaproszeniem do rozpoczęcia rokowań (zgodnie z art. 71 Kodeksu cywilnego). Zastrzegamy sobie prawo do niezrealizowania zamówień z ważnych powodów.

2. Wszelkie informacje na temat Produktów pochodzą z materiałów publikowanych i zatwierdzanych przez producentów. Wygląd rzeczywisty Produktów może nieco odbiegać od przedstawionego na stronie internetowej np. z powodu różnych ustawień i jakości monitora używanego przez Klienta.

3. Złożenie zamówienia w Sklepie oznacza akceptację zasad sprzedaży wynikających z powyższego Regulaminu przez Klienta oraz zobowiązuje go do przestrzegania zasad w nim zawartych.

4. W przypadku uznania poszczególnego postanowienia Regulaminu za nieważne lub bezskuteczne, nieważność lub bezskuteczność tego postanowienia nie wpływa na ważność lub skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. Usługodawca dołoży starań, aby nieważne lub nieskuteczne postanowienie zastąpić nowym, niewadliwym prawnie postanowieniem.

5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest w szczególności: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw, zmiany zakresu odpłatności lub formy świadczonych Usług Elektronicznych – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień Regulaminu.

6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności: Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawy o prawach konsumenta.

7. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z Umowy jest sąd właściwy zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

 

8. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 15 kwietnia 2023 roku i zastępuje poprzedni regulamin sklepu internetowego Diabetyk24. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Regulamin sklepu internetowego Diabetyk24 ważny do 31.01.2023. Dostępny jest w linku poniżej:

Regulamin do 31.01.2023 >>

Regulamin sklepu internetowego Diabetyk24 ważny do 14.04.2023. Dostępny jest w linku poniżej:

Regulamin do 14.04.2023 >>

Pobierz naszą aplikację

Diabetyk24.pl zawsze pod ręką