• Zamów telefonicznie: +48 22 464 86 86
 • Masz pytanie? sklep@diabetyk24.pl

Regulamin

Właścicielem (dalej również: „Sprzedawca” oraz „Usługodawca”) i podmiotem prowadzącym sklep internetowy, działający pod adresem internetowym www.diabetyk24.pl (dalej: „Sklep”), jest Diabetyk24 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-495), przy ul. Traktorzystów 28D, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000365882, NIP: 7010259045, REGON: 142611096, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 1 289 100,00 zł. Sklep jest platformą teleinformatyczną umożliwiającą zawieranie umów sprzedaży na odległość jak również świadczenie usług drogą elektroniczną.

PRZYJĘCIE I REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Sklep prowadzi sprzedaż produktów, których wykaz dostępny jest na stronie internetowej www.diabetyk24.pl (dalej: „Produkty)
 2. Zamówienia na Produkty mogą być składane za pośrednictwem platformy internetowej, telefonicznie (pod numerem telefonu: +48 22 464 86 86) oraz za pomocą poczty email (adres: sklep@diabetyk24.pl), z zastrzeżeniem dotyczącym zakupu wyrobów medycznych refundowanych przez NFZ (zob. poniżej).
 3. Ceny wszystkich Produktów prezentowanych w Sklepie są cenami brutto, wyrażonymi w złotych polskich. Ceny nie obejmują kosztów dostawy.
 4. Złożenie zamówienia w Sklepie za pomocą jednej z metod opisanych w pkt. 2 powyżej stanowi jednocześnie akceptację zasad sprzedaży wynikających z Regulaminu Sklepu oraz zobowiązuje obie strony transakcji do ich przestrzegania.
 5. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją obowiązku zapłaty.
 6. Wszystkie Produkty dostępne w Sklepie są fabrycznie nowe i wolne od wad fizycznych i prawnych.
 7. Składając zamówienie Klient Sklepu (dalej: „Klient” lub „Usługobiorca”) dokonuje wyboru zamawianych Produktów, sposobu dostawy, adresu dostawy oraz adresu jaki ma zostać umieszczony na dokumencie sprzedaży, a także formy płatności za dane zamówienie.
 8. Po złożeniu zamówienia za pomocą systemu internetowego bądź poprzez wiadomość e-mail Klient otrzymuje za pomocą poczty email informację potwierdzającą złożenie zamówienia. W przypadku zamówienia złożonego telefonicznie potwierdzenie złożenia zamówienia przesyłane jest za pomocą poczty email tylko jeśli Klient poda stosowny adres e-mail.
 9. Zamówienie nie zostanie przyjęte do realizacji (co równoważne jest z jego anulowaniem) jeśli w formularzu zamówienia znajdującym się na stronie internetowej Sklepu bądź w zamówieniu złożonym drogą e-mail będą znajdowały się niepełne lub niekompletne dane, o czym Klient zostanie niezwłocznie poinformowany.
 10. Zamówienie zostanie przekazane do realizacji pod warunkiem, że Produkt jest dostępny w magazynie lub u dostawcy. W momencie kiedy Produkt nie jest dostępny Klient otrzymuje niezwłocznie informację zwrotną (drogą e-mail lub telefonicznie) o stanie realizacji zamówienia (np. o przybliżonym terminie dostępności Produktu) i na jej podstawie podejmuje decyzję o sposobie realizacji zamówienia, w tym Klient ma prawo całkowicie zrezygnować z zamówienia.
 11. W przypadku rezygnacji przez Klienta z realizacji zamówienia, która jest spowodowana brakiem Produktu lub części Produktów objętych zamówieniem, Klient, który dokonał przedpłaty, otrzyma zwrot należności za dane zamówienie w ciągu 7 dni od daty anulowania zamówienia.
 12. Do każdego zamówienia złożonego w sklepie internetowym jest wystawiana faktura VAT, faktura imienna lub paragon. Dokumenty sprzedaży (paragony, faktury VAT, faktury imienne) wysyłamy w formie elektronicznej.
  E-mail z dokumentem sprzedaży (paragon, faktura VAT, faktura imienna) zostanie do Państwa wysłany po realizacji wysyłki z naszego sklepu internetowego.
  Akceptując Regulamin, Klient wyraża zgodę na wystawienie dokumentu sprzedaży (paragon, faktura VAT, faktura imienna) bez jego podpisu.
 13. Klient, po uprzednim sprawdzeniu przez Sprzedawcę dostępności Produktu w Sklepie, otrzymuje potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży (dalej: „Umowa”) w formie wiadomości e-mail. Otrzymanie ww. potwierdzenia stanowi moment zawarcia wiążącej Umowy.

SZCZEGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY DOTYCZĄCE WYROBÓW MEDYCZNYCH NA ZLECENIE REFUNDOWANYCH PRZEZ NFZ

 1. Szczególną kategorią oferowanych do sprzedaży Produktów są wyroby medyczne refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia (realizacja zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne), w tym zestawy infuzyjne i zbiorniki na insulinę do pomp insulinowych oraz CGM - RT (dalej: „Wyroby medyczne”).
 2. W związku z prowadzoną przez Sprzedawcę specjalną procedurą realizacji zleceń na zaopatrzenie w Wyroby medyczne, szczegółowo opisaną na stronie https://diabetyk24.pl/refundacja-nfz.html, zasady sprzedaży Wyrobów medycznych podlegają szczegółowym uregulowaniom, opisanym w niniejszym rozdziale.
 3. Zakup Wyrobu medycznego możliwy jest jedynie w drodze zamówienia złożonego za pośrednictwem platformy internetowej poprzez rejestrację (założenie Konta na stronie internetowej).
 4. Złożenie zamówienia na Wyrób medyczny jest równoznaczne z potwierdzeniem, że Klient Sklepu posiada ważne zlecenie na zaopatrzenie w Wyrób medyczny, spełniające wszystkie wymagania ujęte w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie.
  Poniżej przedstawiamy prawidłowo wypełnione zlecenie.


 5. Przeniesienie prawa własności do zamówionych Wyrobów medycznych następuje z chwilą pozytywnej weryfikacji dokumentów przedłożonych kurierowi wysłanemu do Klienta przez Sprzedawcę (dokumenty muszą być w całości prawidłowo wypełnione, co jest niezbędne celem rozliczenia zamówienia z NFZ).
 6. W przypadku gdy dokumentacja przekazana kurierowi jest wadliwa (brak wszystkich wymaganych informacji, błędne wypełnienie rubryk) Sprzedawca niezwłocznie kontaktuje się z Klientem w celu poinformowania o brakach lub błędach dokumentacji celem uzupełnienia.
 7. W przypadku niedostosowania dokumentacji do zaleceń Sprzedawcy, o których mowa w ustępie powyżej, w ciągu 7 dni od dnia poinformowania o błędach lub brakach w dokumentacji, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do:
  1. Wstrzymania realizacji innych zamówień Klienta dotyczących Wyrobów medycznych,
  2. Żądania odesłania wydanych Wyrobów Medycznych objętych zleceniem na pełen koszt Klienta,
  3. Żądania zapłaty pełnej ceny za Wyrób Medyczny, bez uwzględnienia refundacji.

WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Świadczenie usług elektronicznych, tj. usług w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1030 ze zm., dalej: „Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną”) (dalej: „Usługi Elektroniczne”) przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
 2. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia zamówienia w Sklepie poprzez wypełnienie formularza zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia zamówienia.
 3. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie zawierana jest na czas nieoznaczony. Umowa ta zostaje zawarta z chwilą skutecznego wypełnienia i zaakceptowania przez Usługobiorcę formularza utworzenia Konta.
 4. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej dostępu do Regulaminu, formularza zamówienia, oferty Sklepu i Polityki Prywatności zostaje zawarta z chwilą, gdy Usługobiorca wyświetli stronę internetową Sklepu i zawierana jest na czas przeglądania strony, tj. do czasu jej zamknięcia.

WYMAGANIA TECHNICZNE NIEZBĘDNE DO KORZYSTANIA ZE SKLEPU

 1. Komputer z dostępem do Internetu.
 2. Dostęp do poczty elektronicznej.
 3. Przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 3.5 i wyższej; Internet Explorer w wersji 8.0 i wyższej; Opera w wersji 10 i wyższej; Google Chrome w wersji 10 i wyższej.
 4. Włączenie w przeglądarce internetowej Cookies.

ZOBOWIĄZANIA USŁUGOBIORCY

 1. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 2.  Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 3. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 4. Korzystanie z Usług Elektronicznych może wiązać się z typowymi zagrożeniami po stronie Usługobiorcy, jako użytkownika Internetu. Ryzyko związane z korzystaniem z Usług Elektronicznych polega w szczególności na zagrożeniu zainfekowania systemu informatycznego oprogramowaniem mającym na celu np. szpiegowanie użytkowania Internetu, kradzież ważnych danych, spowodowanie braku możliwości uruchomienia systemu, spam, usuwanie danych, itp. Usługodawca korzysta we własnym zakresie z zabezpieczeń systemowych i stałej pomocy informatycznej zapewniając bezpieczeństwo przesyłanych i odbieranych danych, co nie zwalnia Usługobiorcy z zachowania należytej staranności w korzystaniu z Internetu.

REJESTRACJA – ZAMÓWIENIA INTERNETOWE

 1. Celem złożenia zamówienia za pośrednictwem platformy internetowej Klient powinien dokonać rejestracji swoich danych w systemie teleinformatycznym Sklepu (utworzenie Konta).
 2. Klientami Sklepu mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, ale posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
 3. W celu dokonania rejestracji (założenia Konta) Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny, podając m.in. następujące dane:
  • imię i nazwisko lub nazwę firmy;
  • dokładny adres;
  • numer telefonu kontaktowego;
  • adres e-mail;
 4. Klient również wybiera nazwę – login, pod którą chce występować w systemie informatycznym Sklepu oraz hasło dostępu do systemu (dane do Konta).

MOŻLIWOŚĆ DOKONANIA ZMIANY W ZAMÓWIENIU

 1. Zmian w zamówieniu Klient może dokonywać do momentu jego realizacji, czyli do momentu przekazania zamówienia do wysyłki, o czym informowany jest wiadomością e-mail. Po tym momencie jakiekolwiek zmiany w zamówieniu nie będą możliwe do wprowadzenia, pozostaje jedynie możliwość anulowania całości zamówienia i złożenia go ponownie z poprawnymi danymi.
 2. Wprowadzenie powyższych zmian jest możliwe po uprzednim kontakcie za pomocą poczty email: sklep@diabetyk24.pl. Zmiany będą wprowadzane jedynie po zweryfikowaniu Klienta jako właściciela Konta.

REKLAMACJE

 1. Wszystkie Produkty oferowane w naszym sklepie są nowe, pochodzą z legalnego źródła.
 2. Wszystkie Produkty są wolne od wad fizycznych i prawnych.
 3. Jeżeli Klient po zakupie Produktu znajdzie w nim wady fabryczne może skorzystać z możliwości złożenia reklamacji lub skorzystać z uprawnień gwarancyjnych.
 4. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 14 dni i w tym terminie po uznaniu reklamacji następuje wymiana Produktu lub zwrot płatności na rachunek bankowy Klienta. W przypadku uznania reklamacji zostaną również zwrócone Klientowi koszty zwrotu Produktu w wysokości nie wyższej niż koszty poniesione przez Klienta. W przypadku uznanej reklamacji Sprzedawca ponosi koszty ponownego nadania Produktu do Klienta.
 5. Reklamacje należy składać pisemnie na adres: Sklep Internetowy Diabetyk24.pl ul. Traktorzystów 28D 02-495 Warszawa lub mailowo na adres: sklep@diabetyk24.pl

REKLAMACJE SENSORÓW FREESTYLE LIBRE FIRMY ABBOTT ZAKUPIONE W RAMACH REFUNDACJI

1. Reklamacja są rozpatrywane bezpośrednio przez firmę Abbott, która udziela na Produkty rękojmi określonej w Kodeksie Cywilnym. Abbott odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna lub prawna zostanie stwierdzona przed upływem 2 (dwóch) lat od dnia wydania Produktu Klientowi.
2. Produkt użyty niezgodne z jego właściwym zastosowaniem, wskazanym w ulotce załączonej do Produktu, nie jest objęty rękojmią, ani gwarancją.
3. Wszelkie reklamacje Klient powinien przedstawić wraz z dowodem zakupu Produktu (Potwierdzenie Zamówienia lub właściwa faktura).
4. Reklamację Klient powinien złożyć:

 • listownie (Abbott Laboratories Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 21B, 02-676 Warszawa),
 • telefonicznie (800 500 800 Poniedziałek-Piątek 8:00–17:00), lub
 • drogą elektroniczną do Działu Obsługi Klienta Abbott.

5. Firma  Abbott niezwłocznie powiadomi Klienta o sposobie, w jaki należy Produkt odesłać lub oddać do dyspozycji Abbott, o ile nie został on przesłany wraz z formularzem reklamacji.
6. Firma Abbott przeprowadzi kontrolę jakości mającą na celu sprawdzenie faktycznej niezgodności Produktu z Zamówieniem i poinformuje Klienta o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą elektroniczną na adres podany przy rejestracji na stronie internetowej w terminie 14 dni od daty złożenia reklamacji (tj. od dnia dostarczenia produktu do Abbott).
7. W razie stwierdzonej niezgodności Produktu z Zamówieniem, Abbott zwróci Klientowi koszty wysyłki poniesione w związku z odesłaniem Produktu i nie obciążając Klienta żadnymi dodatkowymi kosztami - dokona reklamacji złożonej:
a) na podstawie rękojmi: wymiany Produktu na nowy, naprawy Produktu, obniżenia ceny Produktu, odstąpienia od umowy, jeśli wada Produktu jest istotna; zgodnie z żądaniem Klienta,
b) na podstawie gwarancji: wymiany Produktu.
W przypadku wymiany Produktu na nowy, bądź odstąpienia od umowy – własność wadliwego Produktu przechodzi z powrotem na firmę Abbott.
8. Czytniki objęte są dwuletnią gwarancją Abbott.
9. Sensory FreeStyle Libre nie są objęte gwarancją. Formułując reklamację w oparciu o uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne sensora FreeStyle Libre, należy pamiętać, że okres ważności sensora wynosi do 14 dni. Jest to okres maksymalny, a nie okres minimalny. Abbott jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili. Uszkodzenie sensora FreeStyle Libre na skutek nieprawidłowego używanie przez Klienta nie stanowi podstawy do jego reklamowania.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY I ZWROT PRODUKTU

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm., dalej: „Ustawa o prawach konsumenta”) Klientowi będącemu konsumentem przysługuje prawo zwrotu zakupionych Produktów w terminie 14 dni od daty ich otrzymania.
 2. Termin do odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie Produktów lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik, i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie Produktów.
 3. Dla zachowania ww. terminu wystarczające jest wysłanie przed jego upływem oświadczenia o odstąpieniu od Umowy (sporządzonego na piśmie i wysłanego na adres: Diabetyk24 Sp. z o.o., ul. Traktorzystów 28D, 02-495 Warszawa lub wysłanego na adres e-mail: sklep@diabetyk24.pl). 4. Wzór odstąpienia od umowy


   FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

  (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
   Diabetyk24 Sp. z o.o.
  sklep diabetyk24.pl
  ul. Traktorzystów 28D
  02-495 Warszawa
  sklep@diabetyk24.pl

   Ja ............................................................... niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych produktów ..........................................................................................................., numer zamówienia............................................................................................

  Data zawarcia umowy to.................................................,
  Data odbioru ..........................................................................................
  Imię i nazwisko....................................................................
  Adres...................................................................................
  Data.....................................................................................

 4. W efekcie odstąpienia od Umowy Umowę uważa się za niezawartą, a strony zwracają sobie spełnione świadczenia.
 5. Klient ponosi bezpośrednie koszty odesłania Produktów. Wysokość kosztów zależy od taryfy operatora pocztowego.
 6. Klient ma obowiązek zwrócić Produkty Sprzedawcy lub przekazać je osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkty. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktów przed jego upływem.
 7. Prawo do odstąpienia od Umowy nie przysługuje m. in. w sytuacji gdy:
  1. przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  2. przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 8. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 9. Zwrot uiszczonych płatności nastąpi w ciągu 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy, jednakże jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Klienta, może on wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania Produktów z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Zwrot następuje w takiej samej formie w jakiej nastąpiła płatność.

SPOSOBY I KOSZTY WYSYŁKI

 1. Kurier DHL

  płatność za pobraniem:

  • przesyłka kurierska DHL wartość zamówienia do 300 zł - 15,90 zł
  • przesyłka kurierska DHL wartość zamówienia od 300 zł - przesyłka gratis!

  przedpłata: płatność kartą kredytową przez Internet, płatność za pomocą szybkich przelewów internetowych, oraz płatność przelewem bankowym:

  • przesyłka kurierska DHL wartość zamówienia do 300 zł – 13,90 zł
  • przesyłka kurierska DHL wartość zamówienia od 300 zł - przesyłka gratis!

 2. Kurier DPD

  płatność za pobraniem:

  • przesyłka kurierska DPD wartość zamówienia do 300 zł - 16,90 zł
  • przesyłka kurierska DPD wartość zamówienia od 300 zł - przesyłka gratis!

  przedpłata: płatność kartą kredytową przez Internet, płatność za pomocą szybkich przelewów internetowych, oraz płatność przelewem bankowym:

  • przesyłka kurierska DPD wartość zamówienia do 300 zł – 14,90 zł
  • przesyłka kurierska DPD wartość zamówienia od 300 zł - przesyłka gratis!

 3. Paczkomaty InPost

  płatność kartą kredytową przez Internet, płatność za pomocą szybkich przelewów internetowych, oraz płatność przelewem bankowym:

  • zamówienia do 300 zł - 11,99 zł
  • zamówienia powyżej 300 zł - przesyłka gratis!

 4. Paczka w Ruchu

  płatność kartą kredytową przez Internet, płatność za pomocą szybkich przelewów internetowych oraz płatność przelewem bankowym:

  • zamówienia do 150 zł - 5,99 zł
  • zamówienia powyżej 150 zł - przesyłka gratis!

FORMY PŁATNOŚCI

 • płatność za pobraniem (gotówką przy odbiorze Produktów dla zamówień, których wartość brutto nie przekroczyła 10.000 PLN; opcja dostępna dla zamówień realizowanych za pomocą kuriera DPD i DHL).
 • płatność kartą kredytową przez Internet - zamówienia opłacone kartą kredytową są realizowane jedynie pod warunkiem uzyskania pozytywnej autoryzacji od operatora płatności elektronicznych oraz banku Klienta;
 • płatność za pomocą szybkich przelewów internetowych – zamówienie opłacone w ten sposób zostanie zrealizowane jedynie pod warunkiem uzyskania pozytywnej autoryzacji od operatora płatności elektronicznych oraz banku Klienta;
 • płatność przelewem na rachunek bankowy (zamówienie realizowane będzie po wpływie środków na rachunek bankowy Sprzedawcy). Dane do przelewu: Sklep Internetowy Diabetyk24.pl ul. Traktorzystów 28D 02-495 Warszawa mBank 43 1140 1010 0000 5723 5000 1003 tytułem: [numer zamówienia]

CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Czas realizacji zamówienia, to czas jaki jest potrzebny na skompletowanie oraz przygotowanie Produktu do wysyłki.

Czas realizacji zamówienia dotyczy tylko dni roboczych - od poniedziałku do piątku.

 1. Czas realizacji zamówienia zależy od wybranej formy płatności.
  • w przypadku zamówień realizowanych za pobraniem, to maksymalnie 48 godzin roboczych;
  • zamówienia z formą płatności karta kredytowa oraz przelew internetowy – po uzyskaniu przez płatność potwierdzonej autoryzacji od operatora, czyli Blue Media S.A - wysyłka Produktów następuje w ciągu 24 godzin;
  • zamówienia z formą płatności przelew - po zaksięgowaniu wpłaty na koncie - wysyłka Produktów następuje w ciągu 24 godzin.
 2. Czas dostarczenia przesyłki jest również zależny od wyboru formy dostarczenia Produktów:

  • przesyłki kurierskie DPD i DHL – 1 dzień roboczy. Dostawy Produktów poprzez firmy DPD i DHL są realizowane w dni robocze od poniedziałku do piątku; istnieje możliwość wybrania przesyłki na sobotę za dodatkową opłatą (opcja dostępna tylko do piątku do godziny 12, po tym terminie nie gwarantujemy dostawy na sobotę);
  • przesyłki wysłane za pomocą paczkomatów InPost - do 2 dni roboczych;
  • przesyłki wysłane za pomocą Paczki w Ruchu - najpóźniej w 3 dniu roboczym po dniu nadania paczki
  • odbiór osobisty - w momencie potwierdzenia przez Sklep do odbioru natychmiast:
   • Warszawa ul. Traktorzystów 28D, w godzinach od 10:00 do 16:00 od poniedziałku do piątku
   • Warszawa ul. Wolska 50A pawilon 2C, w godzinach od 08:00 do 16:00 od poniedziałku do piątku
   • Warszawa Szpital Pediatryczny ul. Żwirki i Wigury 63a (pierwsze piętro), w godzinach 8:00 do 16:00 od poniedziałku do piątku
   • Warszawa Instytut Diabetologii ul. Racławicka 129 2U (drugie piętro), w godzinach: poniedziałek, 8:00 - 18:00 wtorek, 9:00 - 16:00 środa - czwartek, 9:00 - 18:00 piątek, 9:00 - 16:00
   • Warszawa Centrum Zdrowia Dziecka Aleja Dzieci Polskich 20 (łącznik Ł7, dojście niebieską linią od wejścia głównego), w godzinach: poniedziałek-piątek, 8:00 - 16:00
   • Kraków ul. Kopernika 22 lokal 7 (w oficynie), w godzinach od 8:30 do 14:00 od poniedziałku do piątku
   • Poznań ul. Jeżycka 43, w godzinach poniedziałek - piątek, 9:00 - 17:00
   • Gdańsk ul. Dębinki 7a lok. 1a, w godzinach poniedziałek - piątek, 9:00 - 17:00
   • Katowice ul. Medyków 16, w godzinach poniedziałek - piątek, 8:00 - 16:00
   • Wrocław Klinika Endokrynologii i Diabetologii Wieku Rozwojowego ul. Chałubińskiego 2a, w godzinach poniedziałek - piątek, 8:00 - 16:00
   • Łódź ul/ Pomorska 251 lok. 0.6a, w godzinach poniedziałek - piątek, 8:00 - 16:00
   • Łódź - vis a vis SP ZOZ Centralny Szpital Kliniczny - Uniwersyteckie Centrum Pediatrii ul. Pankiewicza 15, w godzinach poniedziałek - piątek, 8:00 - 16:00
Czas dostawy przesyłki = czas realizacji zamówienia + czas dostarczenia przesyłki. Zarówno czas realizacji zamówienia, jak i czas dostawy, podajemy licząc tylko dni robocze. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Produktu lub opóźnienia w jego dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przy składaniu zamówienia przez Klienta.

DANE OSOBOWE

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) poniżej przekazujemy niezbędne informacje:

 1. Administratorem danych osobowych Diabetyk24 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z wpisana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000365882, nr NIP 7010259045, nr REGON 142611096, kapitał zakładowy 843 650 zł, z siedzibą w Warszawie przy ul. Traktorzystów 28D. Spółka przetwarza dane osobowe w celach:
  • świadczenia usługi prowadzenia konta klienta sklepu diabeyk24.pl (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  • sprzedaży produktów oferowanych przez Spółkę (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) - podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy,
  • marketingowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Spółki,
  • rozpatrzenia reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń - podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Spółki,
  • wysyłki informacji handlowych drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) - wyłącznie w przypadku wyrażenia zgody przez Użytkownika. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zawarcia umowy kupna sprzedaży.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla wykonania umowy kupna-sprzedaży, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w wymaganym przez przepisy prawa zakresie dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody.
 4. Odbiorcami danych osobowych są:
  • podmioty dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Spółki w celu obsługi sklepu diabetyk24.pl oraz podmioty świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Spółki,
  • podmioty świadczące usługi dostawy produktów,
  • ComVision sp. z o.o. – podmiot świadczący usługę wysyłki SMS,
  • BlueMedia S.A. - podmiot świadczący usługi płatności kartami oraz szybki przelewami internetowymi
 5. Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo do
  • dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania,
  • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • prawo do przenoszenia danych,
  • prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 6.  W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do Spółki z prośbą o udzielenie informacji: rodo@diabetyk24.pl

WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:

 1. Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej bezterminowa o charakterze ciągłym (np. prowadzenie Konta w Sklepie).
 2. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [sklep@diabetyk24.pl] lub też pisemnie na adres: [Sklep Internetowy Diabetyk24.pl, ul. Traktorzystów 28D, 02-495, Warszawa].
 3. W przypadku Usługobiorców będących jednocześnie Konsumentami, Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej, gdy Usługobiorca obiektywnie rażąco albo uporczywie narusza Regulamin, w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym, po bezskutecznym, co najmniej jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Naruszenie Regulaminu musi mieć charakter obiektywny i bezprawny. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej w takim wypadku wygasa po upływie 14 dni od dnia złożenia przez Usługodawcę Usługobiorcy oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).
 4. W przypadku Usługobiorców nie będących jednocześnie Konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.
 5. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

INFORMACJA O PLIKACH COOKIES

Cookies (z ang. ciasteczka) to niewielkie pliki tekstowe, które są zapisywane i przechowywane na urządzeniach, z których Klient korzysta do przeglądania stron internetowych Sklepu. Cookies umożliwiają: * Dostosowanie i optymalizację strony Sklepu do potrzeb jego użytkowników,

 • Tworzenie statystyk oglądalności podstron serwisu,
 • Personalizacji przekazów marketingowych,
 • Zapewnienie bezpieczeństwa i niezawodności działania Sklepu Zgodnie z nowym prawem telekomunikacyjnym, które obowiązuje od 21 stycznia 2013 roku, każdy klient sklepu internetowego powinien być poinformowany o tym, że sklep wykorzystuje pliki cookies. W naszym Sklepie stosowane są dwa rodzaje plików cookies– „sesyjne” oraz „stałe”. Pliki cookies "sesyjne" są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Pliki cookies „stałe” pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.

Użytkownik może samodzielnie i w każdym momencie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies określając warunki ich przechowywania oraz dostępu w ustawieniach przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje o możliwościach i zmianie sposobu obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Informacje o Produktach zamieszczone na stronie Sklepu nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Przedstawione informacje są jedynie zaproszeniem do rozpoczęcia rokowań (zgodnie z art. 71 Kodeksu cywilnego). Zastrzegamy sobie prawo do niezrealizowania zamówień z ważnych powodów.
 2. Wszelkie informacje na temat Produktów pochodzą z materiałów publikowanych i zatwierdzanych przez producentów. Wygląd rzeczywisty Produktów może nieco odbiegać od przedstawionego na stronie internetowej np. z powodu różnych ustawień i jakości monitora używanego przez Klienta.
 3. Złożenie zamówienia w Sklepie oznacza akceptację zasad sprzedaży wynikających z powyższego Regulaminu przez Klienta oraz zobowiązuje go do przestrzegania zasad w nim zawartych.
 4. W przypadku uznania poszczególnego postanowienia Regulaminu za nieważne lub bezskuteczne, nieważność lub bezskuteczność tego postanowienia nie wpływa na ważność lub skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. Usługodawca dołoży starań, aby nieważne lub nieskuteczne postanowienie zastąpić nowym, niewadliwym prawnie postanowieniem.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest w szczególności: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw, zmiany zakresu odpłatności lub formy świadczonych Usług Elektronicznych – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
 6. Zmieniony Regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu cywilnego, tj. Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i Usługobiorca nie wypowiedział umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym w terminie 14 dni od dnia powiadomienia.
 7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności: Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawy o prawach konsumenta.
 8. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z Umowy Sprzedaży jest sąd właściwy zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

Łatwo zrealizujesz zlecenie

 • Złóż
  zamówienie
 • Odbierz
  paczkę
 • Przekaż dokumenty
  kurierowi