Ładowanie . . .
Ładowanie . . .

Regulamin portalu

Regulamin Portalu www.diabetyk24.pl ważny od 15.04.2023

 

1. INFORMACJE OGÓLNE
1.1    Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Portalu internetowego działającego pod adresem www.diabetyk24.pl („Portal”). 
1.2. Portal jest własnością Diabetyk24 sp. z o.o. z siedzibą w Opacz-Kolonia (05-816), przy ul. Szyszkowej 51, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000365882, NIP: 7010259045, REGON: 142611096, posiadającej kapitał zakładowy w wysokości 1 340 500 złotych („Diabetyk24”). 
1.3. Korzystanie z Portalu odbywa się na podstawie Regulaminu Portalu. Przed rozpoczęciem korzystania z Portalu, Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu Portalu. Korzystając w jakikolwiek sposób z Portalu Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
1.4. Regulamin Portalu znajduje zastosowanie do Portalu jak i do poszczególnych usług w nim oferowanych, chyba że do tychże usług zastosowanie mają postanowienia innych umów lub regulaminów, o czym Użytkownik zostanie poinformowany, w szczególności Regulamin Sklepu. 
1.5. Regulamin Portalu udostępniony jest nieodpłatnie w Portalu, w formie, która umożliwia jego uzyskanie, utrwalenie, odtwarzanie i wydrukowanie za pomocą systemu teleinformatycznego.
1.6. Użytkownik uprawniony jest do korzystania z Portalu i oferowanych w nim usług w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.     Użytkownik zobowiązuje się, że nie będzie dostarczał za pośrednictwem Portalu następujących treści: 
i. powodujących zaburzenia w pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych Diabetyk24 lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu Usług drogą elektroniczną, w tym powodujących obchodzenie zabezpieczeń lub zamieszczanie treści w miejscach do tego nie przeznaczonych, korzystanie lub instalowanie złośliwego oprogramowania, 
ii. naruszających dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 
2. DEFINICJE 
Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: 

 

Administrator: Diabetyk24 Sp. z o.o. z siedzibą w Opacz-Kolonia (05-816), przy ul. Szyszkowej 51, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000365882, NIP: 7010259045, REGON: 142611096;
Cookies: pliki tekstowe zachowywane przez przeglądarkę Użytkownika na twardym dysku komputera Użytkownika; 

Czat: forma komunikacji bezpośredniej Usługodawcy z Usługobiorcą, do której dochodzi na skutek działania podjętego przez Usługobiorcę korzystającego z narzędzia informatycznego udostępnionego na Portalu;

Hasło: hasło dostępu do Portalu ustanowione przez Użytkownika przy pierwszym logowaniu do Portalu;
Login: nazwa Użytkownika służąca do zalogowania się do Portalu; 
Kodeks Cywilny: ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 ze zm.); 
Konto: prowadzone dla Użytkownika przez Administratora pod unikalną nazwą (Loginem) konto, będące zbiorem zasobów, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach Portalu; 
Newsletter: usługa świadczona drogą elektroniczną, polegająca na przesyłaniu przez Diabetyk24 wiadomości elektronicznych na wskazany przez Usługobiorcę adres poczty elektronicznej (e-mail) informacji marketingowych; 
Prawo telekomunikacyjne: ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.2018.1954 t.j.);
Regulamin Sklepu: Regulamin określający zasady korzystania ze Sklepu internetowego, działającego pod domeną www.diabetyk24.pl 
Regulamin Portalu: niniejszy regulamin korzystania z Portalu
Rejestracja: proces polegający na utworzeniu przez Użytkownika Konta w Portalu;
Portal: system stron www udostępnionych na serwerze internetowym pod adresem www.diabetyk24.pl, stanowiących zbiór dokumentów statycznych i dynamicznych, zawierających pliki graficzne, skrypty oraz inne elementy zbioru połączone wzajemnymi relacjami, przeznaczony między innymi do komunikacji z Użytkownikami oraz prowadzenia sprzedaży produktów na odległość;
Sklep internetowy: Sklep internetowy prowadzony przez Diabetyk24 z wykorzystaniem narzędzi Portalu;
Usługi:  Usługi świadczone przez Diabetyk24 na rzecz Użytkowników drogą elektroniczną, tj. usługi w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1030 ze zm.);
Usługobiorca: osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z usług świadczonych przez Diabetyk24 w ramach Portalu; 
Usługodawca: Diabetyk24 Sp. z o.o. z siedzibą w Opacz-Kolonia (05-816), przy ul. Szyszkowej 51, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000365882, NIP: 7010259045, REGON: 142611096;
Użytkownik: każdy podmiot korzystający z Portalu i narzędzi Portalu, w tym ze Sklepu Internetowego; 

 

3. RODZAJE I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH W RAMACH PORTALU 
3.1. Świadczenie usług elektronicznych, tj. usług w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1030 ze zm.) przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
3.2. Usługobiorca może korzystać w szczególności z następujących usług: 
i. usługa informacyjna umożliwiająca przeglądanie, odczytywanie i zapisywanie udostępnionych w ramach Portalu informacji m.in. odnośnie oferowanych produktów, działalności Spółki, promocjach, materiałach edukacyjnych;
ii. usługi prowadzenia Konta polegająca na umożliwieniu Usługobiorcy założenie oraz korzystanie z zindywidualizowanego Konta; 
iii. usługi formularza zamówienia polegająca na umożliwieniu złożenia zamówienia w Sklepie internetowym poprzez wypełnienia stosownych formularzy; 
iv. usługi wyszukiwarki umożliwiająca wyszukiwanie określonych treści na stronie internetowej www.diabetyk24.pl;
v. usługi Czat polegającej na prowadzeniu bezpośredniej komunikacji z Usługobiorcą za pośrednictwem narzędzia informatycznego udostępnionego na Portalu;
vi. usługi Newsletter polegającej na nieodpłatnym dostarczaniu wiadomości elektronicznych z informacjami o najnowszych produktach oferowanych przez Diabetyk24, zawierające informacje o charakterze promocyjnym, handlowym i edukacyjnym;
3.3. Umowa o świadczenie usługi informacyjnej drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą wejścia przez Usługobiorcę na stronę www.diabetyk24.pl bądź dowolną podstronę i zostaje rozwiązana z chwilą opuszczenia wszystkich stron przez Usługobiorcę. 
3.4. W przypadku usług innych aniżeli usługa informacyjna, umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą rozpoczęcia korzystania przez Usługobiorcę z danej Usługi, zaś rozwiązana z chwilą zakończenia korzystania przez Usługobiorcę z danej Usługi, chyba że Regulamin Portalu przewiduje inną chwilę zawarcia lub zakończenia trwania umowy o świadczenie Usługi drogą elektroniczną. 
3.5. Usługi wskazane w ust. 3.2. powyżej świadczone są bezpłatnie przez całą dobę 7 dni w tygodniu, z wyłączeniem Newsletter’a, który jest przesyłany cyklicznie.
4. CZAT ONLINE   
4.1. W ramach usług świadczonych drogą elektroniczną Usługodawca umożliwia Usługobiorcom korzystanie z usługi Czatu online na zasadach wskazanych poniżej. 
4.2. Usługi Czatu świadczone przez Usługodawcę za pośrednictwem Strony internetowej obejmują: 
1) prowadzenie Czatu, 
2) zachowanie na trwałym nośniku pisemnej korespondencji pomiędzy konsumentem a przedsiębiorcą, w tym daty i godziny takiej korespondencji.   .
4.3. Usługa Czat jest oferowana Usługobiorcom zainteresowanym Produktami oferowanymi w Sklepie Internetowym.
4.4. W ramach Usługi Czat reprezentanci Usługodawcy będą udzielali odpowiedzi na podstawowe pytania związane z Produktami dostępnymi w Sklepie Internetowym oraz procesem dokonania i realizacji zamówienia na Produkty.
4.5. Przedmiotem odpowiedzi i zapytań, o których mowa w ust. 4.4 powyżej, jest wyłącznie tematyka z zakresu Produktów i realizacji zamówienie, zaś celem ich świadczenia jest przekazanie Usługobiorcom informacji o Produktach lub realizacji zamówień.
4.6. Reprezentant Usługodawcy może rekomendować Usługobiorcy kontynuację rozmowy za pośrednictwem infolinii Usługodawcy pod numerem telefonu 22 464 86 86 w sytuacji, gdy informacje, o które prosi Usługobiorca wymagają dodatkowych wyjaśnień ze strony Usługobiorcy, szczegółowego omówienia poruszonego zagadnienia lub niezbędna okaże się autoryzacja Usługobiorcy.
4.7. Językiem obowiązującym podczas prowadzenia Czatu jest język polski.
4.8. Usługa jest świadczona przez Usługodawcę od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 17:00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych pracy.
4.9. W przypadku braku wolnych sesji oczekujące rozmowy są kolejkowane poczynając od rozpoczętych najwcześniej.
4.10. Dostęp do Czatu może być ograniczony lub wyłączony na skutek decyzji Usługodawcy o zaprzestaniu lub czasowym ograniczeniu świadczenia Usług, rozwiązania umowy z Usługodawcą przez dostawcę strony internetowej lub narzędzia, za pomocą których odbywa się świadczenie Usług, awarii technicznej strony internetowej lub udostępnionego na niej narzędzia, za pomocą którego Usługa jest realizowana, zaprzestania lub czasowego, wstrzymania działania Strony internetowej lub tego narzędzia z przyczyn innych niż awaria, przerwy w dostawie Internetu.
4.11. W celu zawarcia Umowy o świadczenie Usług Czatu Usługobiorca zobowiązany jest do wykonania następujących czynności: 
i. zapoznania się z Regulaminem, 
ii. wyrażenia zgody na rejestrowanie i przechowywanie zapisów rozmów prowadzonych w ramach Czatu, 
iii. zadanie pytania za pomocą formularza udostępnionego na Portalu,
iv. wysłanie formularza poprzez naciśnięcie klawisza: „Enter”.
4.12. Umowa jest zawarta z chwilą wysłania formularza. Na treść Umowy składają się postanowienia Regulaminu oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa mające do niej zastosowanie.
4.13. Umowa upoważnia do przeprowadzenia jednego Czatu. W przypadku, gdy Usługobiorca zamierza brać udział w więcej niż jednym Czacie, konieczne jest ponowne uzupełnienie formularza i zawarcie Umowy.
4.14. Umowa jest nieodpłatna dla Usługobiorcy. Usługobiorca, w związku z zawarciem lub wykonaniem Umowy nie jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Usługodawcy wynagrodzenia ani zwrotu jakichkolwiek kosztów.
4.15. Usługobiorca może zawrzeć wiele Umów.
4.16. Umowa jest zawierana na czas określony, tj. od momentu jej zawarcia do momentu zakończenia realizacji przez Usługodawcę Usługi, na którą została zawarta (tj. do momentu zakończenia rozmowy w ramach danego Czatu).
4.17. Usługobiorca może rozwiązać Umowę w każdym czasie, bez podania przyczyn, ze skutkiem natychmiastowym poprzez nieskorzystanie z Usługi lub zaprzestanie korzystania z niej w trakcie jej realizacji.
4.18. Usługodawca oświadcza, że odpowiedzi na pytania Usługobiorców w ramach Czatu nie stanowią konsultacji medycznej/teleporady i nie są udzielane przez osoby wykonujące zawód medyczny w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej (Dz.U.2022.633 t.j.)  
5. NEWSLETTER 
5.1. W ramach usług świadczonych drogą elektroniczną Usługodawca umożliwia Usługobiorcom korzystanie z usługi Newsletter na zasadach wskazanych poniżej. 
5.2. Usługobiorca nie jest zobowiązany do świadczeń innych niż dostarczanie danych osobowych, a dane te są przetwarzane przez Usługodawcę wyłącznie w celu wykonania umowy lub obowiązku ustawowego.  
5.3. Poprzez zamówienie Newslettera, Usługobiorca wyraża zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną, na wskazany przez Usługobiorcę adres e-mail, wysłanej przez Diabetyk24 informacji w formie listu elektronicznego (e-mail).
5.4. Zamówienie usługi Newsletter oznacza zawarcie między Usługobiorcą a Diabetyk24 umowy o świadczenie drogą elektroniczną usługi polegającej na wysyłce Newslettera i następuje poprzez dokonanie przez Usługobiorcę następujących czynności rejestracyjnych na stronie internetowej www.diabetyk24.pl:
i. wprowadzenie poprawnego adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) Usługobiorcy w formularzu “Zamów Newsletter” zamieszczonym na stronie internetowej www.diabetyk24.pl oraz naciśnięcie (kliknięcie) na przycisk „Zapisz się” albo zaznaczeniu odpowiedniego checkboxa w Procedurze Rejestracji Konta odpowiadającemu zamówieniu Newslettera; 
ii. zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu i jego akceptacja,
iii. Usługa Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony, do momentu rezygnacji przez Usługobiorcę z usługi Newsletter lub do momentu zakończenia świadczenia usługi Newsletter przez Diabetyk24, co może nastąpić w dowolnym momencie.
iv. Newsletter zawiera informacje o oferowanych przez Diabetyk24 lub podmioty z nim współpracujące produktach i usługach, o aktualnych promocjach oraz inne informacje dotyczące Diabetyk24 oraz podmiotów współpracujących z Diabetyk24, w tym dotyczące m.in.  opinii, nowości lub rabatów. 
v. Treści zwarte w Newsletterze mogą podlegać ochronie na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych lub innych przepisów chroniących własność intelektualną. 
vi. Usługobiorca może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, zrezygnować z usługi Newsletter, klikając na link umieszczony w stopce każdego Newslettera, wybierając przycisk „wypisz" w treści zdania:  Jeśli nie chcesz widzieć kolejnych nowości i promocji wypisz się z newslettera.”
vii. Zaprzestanie wysyłania informacji na podany adres e-mailowy następuje natychmiastowo i sygnalizowane jest komunikatem potwierdzającym operację.
6. PROCEDURA REJESTRACJI KONTA 
6.1 Proces Rejestracji w Portalu odbywa się poprzez założenie indywidualnego Konta. 
6.2 Proces Rejestracji w Portalu jest dobrowolny i nie stanowi warunku korzystania z Usług oferowanych przez Diabetyk24 w ramach Portalu. 
6.3 Założenie Konta w Portalu wymaga podania wszystkich danych zawartych w formularzu rejestracji do Portalu, tj. imienia i nazwiska, adresu, adresu e-mail, numeru telefonu, a także złożenia oświadczeń wskazanych w formularzu rejestracji, tj. oświadczeniu o zapoznaniu się z treścią i akceptacją postanowień Regulaminu Portalu oraz Polityką Prywatności. 
6.4 W procesie Rejestracji Konta Użytkownik może zaznaczyć Zgodę Marketingową oraz może Zamówić Newsletter, wybierając odpowiedni checkbox. 
6.5 W procesie rejestracji Użytkownik jest zobowiązany podać swoje prawdziwe dane osobowe. 
6.6 Za wszelkie skutki wynikłe z niewłaściwego wypełnienia formularzy Portalu przez Użytkownika, w szczególności polegającego na podaniu przez Użytkownika błędnych lub nieprawdziwych danych, odpowiedzialność ponosi osoba wprowadzająca te dane. 
6.7 Diabetyk24 nie ponosi odpowiedzialności względem osób trzecich, których dane zostały zamieszczone w formularzu aplikacji bez ich wiedzy i zgody.
6.8 Po zakończeniu procesu rejestracji na adres mailowy podany w procesie rejestracji zostanie wysłane potwierdzenie założenia Konta. 
7. ZASADY KORZYSTANIA Z PORTALU 
7.1. Portal zawiera treści chronione prawem własności intelektualnej, w szczególności znaki towarowe oraz inne dobra niematerialne będące przedmiotem ochrony.
7.2. Użytkownik zobowiązuje się do wykorzystywania wszystkich treści, które są prezentowane w Portalu, wyłącznie do własnego użytku. 
7.3. Diabetyk24 zastrzega sobie prawo do zmiany zawartości Portalu w dowolnym momencie.
7.4. Diabetyk24 ma prawo zaprzestać świadczenia Usług w każdym czasie, jeżeli takie uzasadnione żądanie zostanie zgłoszone wobec Diabetyk24 przez dostawcę Internetu lub inny uprawniony podmiot. 
7.5. Diabetyk24 nie odpowiada za szkody spowodowane wadliwym działaniem systemu transmisji, w tym awariami sprzętu, opóźnieniami i zakłóceniami przesyłu informacji.
7.6. Diabetyk24 nie ponosi odpowiedzialności z tytułu czasowego zawieszenia dostępu do Portalu na okres konieczny do usunięcia zaistniałych zagrożeń lub nieprawidłowości.
8. WYMAGANIA TECHNICZNE 
8.1. W celu prawidłowego korzystania z Portalu i Usług, Użytkownik zobowiązany jest dysponować sprzętem komputerowym i oprogramowaniem spełniającym następujące, minimalne wymogi:
i. dostęp do sieci Internet (łącze min. 128 KB dla Użytkownika); 
ii. posiadanie konta poczty elektronicznej (e-mail);
iii. przeglądarka (Firefox w wersji co najmniej 2.0, Internet Explorer w wersji co najmniej 6.0), monitor o rozdzielczości 1024x768, włączona obsługa Java Script. 
8.2. W razie korzystania przez Użytkownika ze sprzętu i oprogramowania, które nie spełnia wymogów technicznych określonych powyżej, Diabetyk24 nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania Portalu i zastrzega, że może to mieć negatywny wpływ na jakość świadczonych Usług. 
9. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 
9.1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Diabetyk24 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opacz-Kolonia, przy ul. Szyszkowej 51.
9.2. Dane osobowe Użytkowników Portalu będą przetwarzane przez Administratora w celu i w zakresie niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych określa Polityka prywatności dostępna pod adresem: https://www.diabetyk24.pl/polityka-prywatnosci.
9.3. Przed skorzystaniem z narzędzi  Portalu Użytkownik ma obowiązek zapoznać się z powyższym dokumentem. 
9.4. Akceptując niniejszy Regulamin Użytkownik potwierdza, że zapoznał się i akceptuje postanowienia Regulaminu Sklepu i Polityki prywatności oraz Polityki cookie. 
10. PRAWA AUTORSKIE I INNE PRAWA NA DOBRACH NIEMATERIALNYCH 
10.1. Wszelkie informacje, dane i materiały udostępniane w Portalu (w tym m.in. nazwy, znaki towarowe, logotypy, kolorystyka, zdjęcia, grafiki, układ witryny, opisy produktów, pliki audio-video itp.) oraz wszelkie inne prawa własności niematerialnej związane z treścią Portalu przysługują Diabetyk24 lub podmiotom, z którymi Diabetyk24 zawarł stosowne umowy, i są chronione prawami autorskimi, prawami do znaków towarowych lub innymi prawami. 
10.2. Korzystanie przez użytkownika z Portalu (w tym z jego zawartości) nie oznacza nabycia jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych, w tym praw autorskich do utworów. 
10.3. Użytkownik może zapoznać się z tymi treściami i korzystać z nich jedynie w zakresie dozwolonego użytku wyznaczonego przepisami. Poza określonymi prawem przypadkami, zabronione jest dokonywanie w celach komercyjnych i bez uprzedniej pisemnej zgody Diabetyk24 kopiowania, modyfikowania czy transmitowania elektronicznie lub w inny sposób Portalu (w całości lub części). Powielanie i rozpowszechnianie w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób materiałów umieszczonych w Portalu bez pisemnej zgody Diabetyk24 oraz poza granice dozwolone prawem jest zabronione.
11. WYPOWIEDZENIE ŚWIADCZENIA USŁUG I REKLAMACJE 
11.1. Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej bezterminowa o charakterze ciągłym (np. prowadzenie Konta w Sklepie).
11.2. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@diabetyk24.pl lub też pisemnie na adres: Sklep internetowy Diabetyk24.pl, ul. Szyszkowa 51, 05-816, Warszawa.
11.3. W przypadku Usługobiorców będących jednocześnie Konsumentami, Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej, gdy Usługobiorca obiektywnie rażąco albo uporczywie narusza Regulamin, w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym, po bezskutecznym, co najmniej jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Naruszenie Regulaminu musi mieć charakter obiektywny i bezprawny. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej w takim wypadku wygasa po upływie 14 dni od dnia złożenia przez Usługodawcę Usługobiorcy oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).
11.4. W przypadku Usługobiorców nie będących jednocześnie Konsumentami, Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.
11.5. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.
11.6. Wszelkie reklamacje dotyczące świadczenia usług elektronicznych przez Diabetyk24 powinny być przesyłane pocztą na adres siedziby Diabetyk24, tj. ul. Szyszkowa 51, 05-816 Opacz-Kolonia, lub pod adres e-mail: sklep@diabetyk24.pl oraz powinny zawierać: imię, nazwisko, adres oraz dokładny opis okoliczności stanowiących podstawę reklamacji.
11.7. Złożone reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji, a o sposobie jej rozpatrzenia zainteresowani Usługobiorcy zostaną powiadomieni odpowiednio pocztą tradycyjną lub elektroniczną, w zależności od formy zgłoszenia reklamacji. 
12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
12.1. Regulamin Portalu może ulec zmianie, w szczególności w razie zmiany obowiązujących przepisów prawa lub zmiany zakresu oferowanych Usług. 
12.2. Zmieniony Regulamin Portalu zostanie umieszczony na stronach Portalu wraz z informacja o zakresie zmian i dacie wejścia w życie zmian Regulaminu. 
12.3. Użytkownik niewyrażający zgody na zmianę Regulaminu Portalu nie będzie miał możliwości korzystania z Usług. 
12.4. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie Portalu - stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego i inne obowiązujące przepisy prawa. 
12.5. Regulamin wchodzi w życie w dniu 15.04.2023. 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Regulamin sklepu portalu www.diabetyk24.pl ważny do 31.01.2023. Dostępny jest w linku poniżej:
 
Regulamin sklepu portalu www.diabetyk24.pl ważny do 14.04.2023. Dostępny jest w linku poniżej:

Pobierz naszą aplikację

Diabetyk24.pl zawsze pod ręką