Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) poniżej przekazujemy niezbędne informacje:

1. Administratorem danych osobowych Diabetyk24 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z wpisana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000365882, nr NIP 7010259045, nr REGON 142611096, kapitał zakładowy 843 650 zł, z siedzibą w Warszawie przy ul. Traktorzystów 28D.

Spółka przetwarza dane osobowe w celach:

2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zawarcia umowy kupna sprzedaży.

3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla wykonania umowy kupna-sprzedaży, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w wymaganym przez przepisy prawa zakresie dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody.

4. Odbiorcami danych osobowych są:

5. Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo do

Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

6. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do Spółki z prośbą o udzielenie informacji: rodo@diabetyk24.pl